คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
อยู่ดีมีสุข (Wellness) การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness) ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 1 ( – – )
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า … หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข”
หมายเหตุ :  นิสิตระดับปริญญาตรี จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกกลุ่มสาระ จำนวน 5 กลุ่มสาระ
จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
อยู่ดีมีสุข 80
กิจกรรมพลศึกษา 43
รายวิชาอื่น ๆ 37
กิจกรรมพลศึกษา  จำนวน 1 หน่วยกิต  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
01175111 กรีฑาลู่-ลาน เพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175115 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175117 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175118 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175123 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175124 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175126 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175133 กระโดดน้ำ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175134 โปโลน้ำ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175142 การเต้นรำพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175151 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175152 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175153 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175154 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175155 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175156 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอคิโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175157 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175159 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175161 ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175163 อล์ฟเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175165 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175166 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 2(1-2-3) คณะศึกษาศาสตร์
04355185 จานร่อนเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี 2(1-2-3) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
รายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข  อาจเลือกจากกลุ่มพลศึกษาหรือเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย
01173151 เอดส์ศึกษา 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01174123 ค่ายพักแรมนันทนาการ 2(1-2-4) คณะศึกษาศาสตร์
01174231 นันทนาการเบื้องต้น 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01176141 การวางแผนชีวิตและอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01350103 ชีวิตยืดหยุ่นได้ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01390103 การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01402101 การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01416101 พันธุศาสตร์ในสื่อ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว 2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี 3(3-0-6) คณะเกษตร กำแพงแสน
02032304 เกษตรเพื่อโลกสีเขียว 2(2-0-4) คณะเกษตร กำแพงแสน
02717011 ตนและการพัฒนาตน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02727104 สิ่งมีชีวิตกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ
02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6) วิทยาเขตกำแพงแสน
02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน 3(3-0-6) วิทยาเขตกำแพงแสน
03521101 ทะเลกับชีวิต 3(3-0-6) คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
03654112 สมุนไพรไทยให้คุณ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
03654114 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
04355181 กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ