02032303  การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี (Agriculture and Quality of Life)   

02032303  การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี (Agriculture and Quality of Life)                 3(3-0-6)

ความสำคัญของภาคการเกษตรกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ การผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน สุขภาวะทางกายและทางใจ การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ
การสร้างโอกาสและเพิ่มรายได้จากการเกษตร

Importance of agricultural sector to human life. Sustainability for agricultural production. Physical and mental health. Selection of agricultural products for safe consumption. Herbs and health care. Building opportunities and increasing income from agriculture.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย