รายการที่เกี่ยวข้อง

          

 

ระบบสืบค้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก.

หน้าเว็บไซต์

แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่และปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป มก.


เอกสารแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่  (วช.มก 1-1)           
เอกสารแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา  (วช.มก 1-2)           

แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต

แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียน

แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป


การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2567


1. โครงสร้าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GE-LO) และนิยามสมรรถนะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567
(ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566)

2. การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พ.ศ. 2567 (Update : 13 ก.พ. 67)
(ได้รับมติเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก.

พลังแห่งการเรียนรู้ครูเพื่อพัฒนาสมรรถนะศิษย์ในศตวรรษที่ 21

GE Lunch Talk 3

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดรายวิชาใหม่สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2

GE Lunch Talk 2

GE Lunch Talk 1


การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเปิดรายวิชาใหม่สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2567

 


การประชุมชี้แจงโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พ.ศ. 2567


โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไป มก. เพื่อตอบเสนองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565


การประชุมชี้แจงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พ.ศ. 2567 สำหรับผู้รับผิดชอบและผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2565

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

 

การประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมก.
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ปี 2563 - 2565


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565


รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565)


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก


แนะนำรายวิชาศีกษาทั่วไป :เศรษฐกิจหมุนเวียน “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”

 ครั้งที่ 1 ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์”
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ครั้งที่ 2 “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”
โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ครั้งที่ 3  “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป :ประสบการณ์จาก มอ.”
โดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครั้งที่ 4  “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL”
โดย ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครั้งที่ 5 “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)”
โดย ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 6 “ทิศทางแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป ในอนาคต และนโยบายการจัดการศึกษาทั่วไปของประเทศ” 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Education for SDGs


Website ที่เกี่ยวข้อง