คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่รูปภาพ
      
      


– การพิจารณาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน เสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) (ชุดใหม่ ปี พ.ศ. 2566)  –

อ้างถึงหนังสือสำนักบริหารการศึกษา ที่ อว.6501.2301/4921 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 (ไฟล์) โดยขอให้ส่วนงานเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) โดยส่วนงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ด้านล่างนี้ 

  • แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  download >>      
  • แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   download >>      

ขอให้พิมพ์ข้อมูลลงแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ข้างต้น พร้อมกรอกประวัติให้ครบถ้วน ส่งไปที่ฝ่ายเลขานุการ ก.ว.ช. ชั้น 7 อาคารระพี สาคริก สำนักบริหารการศึกษา ภายในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ในกรณีที่ส่งในรูปแบบไฟล์ .pdf  สามารถส่งได้ที่ e-mail : regbdp@ku.ac.th (ให้ส่งในรูปแบบสแกนจากต้นฉบับที่มีการลงนามของคณบดีหรือผู้แทนที่คณบดีมอบหมายเท่านั้น)

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อบังคับ/ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ที่หัวข้อ “ข้อบังคับ-ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการ มก.” ในหน้าเว็บ ก.ว.ช. (อยู่ในหัวข้อด้านล่าง)


– แบบฟอร์ม –

  • แบบเสนอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570      
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.)      

– ประกาศสำคัญ    –

ข้อบังคับ-ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการ มก.

ข้อบังคับ/ข้อกำหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการวิชาการ มก.

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ มก.

 

  • สามารถดูสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. (ก.ว.ช.) ได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ 
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2565 (ล่าสุด)

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2565 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565    
ครั้งที่ 8/2565 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2564

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2563

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2562

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2561

 ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

 


  • สามารถดูมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือบันทึกแจ้งมติสภาฯ ได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ 

กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม* (สำหรับแนบใน CHECO)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา

* ทั้งนี้ รายงานการประชุมสภาฯ จะอัพโหลดได้เมื่อสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระยะประมาณเวลา 1 เดือน หลังจากที่สภาประชุมแล้ว)

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565 (ล่าสุด)
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม (สำหรับแนบ CHECO)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา
ครั้งที่ 12/2565
ครั้งที่ 11/2565
ครั้งที่ 10/2565
ครั้งที่ 9/2565
ครั้งที่ 8/2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง 
ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 6/2565 วันจันทรืที่ 27 มิถุนายน 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1/2564
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 10/2563
ครั้งที่ 9/2563
ครั้งที่ 8/2563
ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2562
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2562
ครั้งที่ 11/2562
ครั้งที่ 10/2562
ครั้งที่ 9/2562
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562
ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3/2562
ครั้งที่ 2/2562
ครั้งที่ 1/2562
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2561
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2561
ครั้งที่ 11/2561
ครั้งที่ 10/2561
ครั้งที่ 9/2561
ครั้งที่ 8/2561
ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561
ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 1/2561
วาระพิเศษ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2560
ครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 10/2560
ครั้งที่ 9/2560
ครั้งที่ 8/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 1/2560
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2559
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 8/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 5/2559
วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 1/2559

– ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ –

งานกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
ชั้น 7  อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2118-0144  (หรือเบอร์ภายใน มก. กด  618234  /  618203)
e-mail : kuac@ku.th