คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลิกที่รูปภาพ

คลิกเพื่ออ่านคำสั่งฉบับเต็ม      

     

   

– หัวข้อสำคัญ –

  1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. (ก.ว.ช.) 
  2. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. ทีมเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ มก.

– แบบฟอร์ม –

  •  แบบเสนอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570      
  • แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.ว.ช.)      

– ประกาศสำคัญ    –

– คณะกรรมการวิชาการ มก. ชุดปัจจุบัน   –

ข้อบังคับ-ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการ มก.

ข้อบังคับ/ข้อกำหนดคุณสมบัติ คณะกรรมการวิชาการ มก.

คณะกรรมการวิชาการ มก. ชุดปี พ.ศ. 2566 ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการวิชาการ มก. ชุดปี พ.ศ. 2564 หมดวาระ

คณะกรรมการวิชาการ มก. ชุดปี พ.ศ. 2559 และ 2561 หมดวาระ

 


สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. (ก.ว.ช.)

  • สามารถดูสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. (ก.ว.ช.) ได้จากเอกสารแนบด้านล่างนี้ 
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2567 (ล่าสุด)

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2567

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2567
ครั้งที่ 11/2567
ครั้งที่ 10/2567
ครั้งที่ 9/2567
ครั้งที่ 8/2567
ครั้งที่ 7/2567
ครั้งที่ 6/2567 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 5/2567 วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567    
ครั้งที่ 4/2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567
ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 2/2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2566

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2566

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2566 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 11/2566 วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
ครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566
ครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566
ครั้งที่ 7/2566 วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566
ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566
ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 4/2566 วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
ครั้งที่ 3/2566 วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
มติที่ประชุม ก.ว.ช. พ.ศ. 2565

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2565

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2565 วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565
ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565
ครั้งที่ 8/2565 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
ครั้งที่ 6/2565 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565
ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565
มติที่ประชุม ก.ว.ช. ปีย้อนหลัง

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 11/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 10/2563 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 9/2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม
(Download)
ครั้งที่ 12/2562 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 10/2562 วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
ครั้งที่ 9/2562 วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562 วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 6/2562 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3/2562 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
ครั้งที่ 12/2561 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 11/2561 วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 10/2561 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561
ครั้งที่ 9/2561 วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561
ครั้งที่ 8/2561 วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561 วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561
ครั้งที่ 3/2561 วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารแนบด้านล่างนี้  

กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม* (สำหรับแนบใน CHECO ส่วนที่ 2 เอกสารแนบมติสภา)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา

* ทั้งนี้ รายงานการประชุมสภาฯ จะอัพโหลดได้เมื่อสภาฯ ได้รับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระยะประมาณเวลา 1 เดือน หลังจากที่สภาประชุมแล้ว)

มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2567 (ล่าสุด)
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม (สำหรับแนบ CHECO)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา
ครั้งที่ 12/2567
ครั้งที่ 11/2567
ครั้งที่ 10/2567
ครั้งที่ 9/2567
ครั้งที่ 8/2567
ครั้งที่ 7/2567
ครั้งที่ 6/2567
ครั้งที่ 5/2567
ครั้งที่ 4/2567 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง 
ครั้งที่ 3/2567 วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 1/2567 วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม (สำหรับแนบ CHECO)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา
ครั้งที่ 12/2566 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 11/2566 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 10/2566 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 8/2566 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 7/2566 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 6/2566 วันจันทรืที่ 26 มิถุนายน 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 4/2566

วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

  รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง

  รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง

ครั้งที่ 3/2566 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 1/2566 วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2565
การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุม (สำหรับแนบ CHECO)
กด เพื่อดาวน์โหลดบันทึกแจ้งมติสภา
ครั้งที่ 12/2565 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 11/2565 วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 10/2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 9/2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 8/2565 วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565   รายงานการประชุม /   บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 6/2565 วันจันทรืที่ 27 มิถุนายน 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 4/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 3/2565 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565   รายงานการประชุม /    บันทึกแจ้ง
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีย้อนหลัง

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2564

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2564 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ครั้งที่ 10/2564 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 1/2564

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2563

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2563 วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 10/2563
ครั้งที่ 9/2563
ครั้งที่ 8/2563
ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2562

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2562
ครั้งที่ 11/2562
ครั้งที่ 10/2562
ครั้งที่ 9/2562
ครั้งที่ 8/2562 วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562
ครั้งที่ 6/2562 วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 5/2562 วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 4/2562 วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
ครั้งที่ 3/2562
ครั้งที่ 2/2562
ครั้งที่ 1/2562

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2561

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2561
ครั้งที่ 11/2561
ครั้งที่ 10/2561
ครั้งที่ 9/2561
ครั้งที่ 8/2561
ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ครั้งที่ 6/2561
ครั้งที่ 5/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 4/2561
ครั้งที่ 3/2561
ครั้งที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 1/2561
วาระพิเศษ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2560
ครั้งที่ 11/2560 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 10/2560
ครั้งที่ 9/2560
ครั้งที่ 8/2560
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 6/2560 วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 5/2560 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
ครั้งที่ 2/2560
ครั้งที่ 1/2560

ปีปฏิทิน พ.ศ. 2559

การประชุม วัน/เดือน/ปี มติที่ประชุม (Download)
กด PDF icon เพื่อดาวโหลดไฟล์
ครั้งที่ 12/2559
ครั้งที่ 11/2559
ครั้งที่ 10/2559
ครั้งที่ 9/2559
ครั้งที่ 8/2559
ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 6/2559
ครั้งที่ 5/2559
วาระพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559
ครั้งที่ 4/2559
ครั้งที่ 3/2559
ครั้งที่ 2/2559
ครั้งที่ 1/2559

ทีมเลขานุการ คณะกรรมการวิชาการ มก.

รายชื่อทีมเลขานุการ
ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวศุภิสรา ชะม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายภาณุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายบดินทร์ พูลพรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายภาคิไนย ไทยธารา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนพมาศ ดิสโก นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานกรรมการวิชาการ (ก.ว.ช.) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี
ชั้น 7  อาคารระพีสาคริก สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 0-2118-0144  (หรือเบอร์ภายใน มก. กด  618234  /  618203)
e-mail : kuac@ku.th