ระบบสอบ KU LAM

 เข้าสู่ระบบ 

exam.ku.th/teacher

การสนับสนุนการสอบออนไลน์ด้วย KULam โดยสำนักบริหารการศึกษา

1. การใช้ระบบสอบ  KULam

1.1 การสอบกลางภาคหรือปลายภาค(ทุกวิทยาเขต) อาจารย์ประจำวิชาสามารถดำเนินการคุมสอบเองได้ทั้งหมด
1.2 วิชาที่มีจำนวนนิสิตสอบพร้อมกันมากกว่า 300 คน  ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ ก่อนการสอบอย่างน้อย 48 ชม. เพื่อจัดเตรียมระบบให้เพียงพอต่อการสอบ
1.3 ข้อสอบที่กำหนดเป็นช่วงเวลาสอบยาว ๆ เช่น นิสิตเลือกสอบเวลาใดก็ได้หนึ่งวัน สามารถดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ สำนักบริหารการศึกษา ทราบ

2. การจัดสอบด้วย  KULam พร้อมกับการถ่ายทอดสดการสอบด้วย Zoom , WebEx หรืออื่น ๆ

2.1  นิสิตที่ยังไม่เคยผ่านการสอบออนไลน์แบบตั้งกล้องถ่ายทอดสด   สบศ.  จะดำเนินการจัดซ้อมสอบครั้งแรกในการสอบกลางภาค   โดยอาจารย์ประจำวิชาจะต้องแจ้งให้นิสิตทราบ วันและเวลา วิธีการ ลิงค์ที่จะเข้าระบบ  Zoom โดยให้นิสิตอ่านรายละเอียดคำแนะนำวิธีการสอบออนไลน์แบบถ่ายถอดสดผ่านมือถือ

2.2  วิชาส่วนกลาง มีเจ้าหน้าที่คณะคุมสอบไม่เพียงพอต้องการให้ สำนักบริหารการศึกษา สนับสนุนเจ้าหน้าที่คุมสอบและอำนวยการการสอบแบบถ่ายทอดสดและคุมสอบด้วยระบบ Zoom สามารถทำหนังสือผ่านคณบดี แจ้งมาที่ ฝ่ายการเรียนการสอนและการสอบ  สำนักบริหารการศึกษา ก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์  เพื่อที่จะให้ สบศ. จัดเตรียมระบบ Zoom และ/หรือ  แจ้งจำนวนเจ้าหน้าที่ต้องการให้ช่วยคุมสอบออนไลน์ ในส่วนเสริมที่เจ้าหน้าที่คณะไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการสร้างข้อสอบสำหรับอาจารย์

1. เข้าระบบ learn.ku.th

2. สมัครเรียนวิชา (ไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้ account gmail ku หรือ gmail อื่น ๆ ก็ได้) คู่มือและคลิปทั้งหมดจะอยู่ในวิชานี้

KULAM ระบบริหารจัดการสอบและเทคนิคการจัดสอบ

https://learn.ku.th/courses/course-v1:Kasetsart+KULAM+2020/about