งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ความชำนาญ  และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์

โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2565

โครงการอบรม/สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2564