งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ความชำนาญ  และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์