จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          บุคลากร มหาวิยาลัยต้องรักษาและปฏิบัติตนตามจริยธรรมที่กำหนดไว้ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา และที่กำหนดไว้ตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2565 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรมประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2565 

คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ มก.

 2554 (ปรับปรุง)
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

The toggle content goes here, click the edit button to change this text.

แบบฟอร์มรายงานจรรยาบรรณอาจารย์ (สำหรับคณะ)

download

แบบฟอร์มรายงานจรรยาบรรณอาจารย์ (สำหรับวิทยาเขต)

download

การเสริมสร้างและพัฒนา

ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย
มีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ซื่อสัตย์ สุจริต

ป้องกัน

เอาใจใส่
สังเกตการณ์
ขจัดเหตุ

ปราบปราม

ตักเตือน
ทัณฑ์บน
สอบสวน ลงโทษ ทักท้วง