เลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน

ผ่านระบบ  my.ku.th  ที่เมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” เพื่อกดเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน

 1. ลงทะเบียนเรียน
 2. ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
 3. ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ผ่อนผัน ก่อนวันลงทะเบียนตามวันที่ปฏิทินการศึกษากำหนด
สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ก่อนช่วงสอบไล่ของภาคการศึกษานั้น ๆ
นิสิตต้องใช้ QR Code ที่เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน รูปแบบการลงทะเบียน

วิธีขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นิสิตดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 วัน

1. นิสิตทำ คำร้องขอลงทะเบียนเรียน กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ)
2. นิสิตเสนอ (1) อ.ที่ปรึกษา (2) อ.หัวหน้าภาค และ (3) คณบดี ตามลำดับ โดยเอกสารต้องได้รับความเห็นชอบ
3. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการ
4. นิสิตเข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://my.ku.th/ เมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” คลิกเมนูแท็บ “เลือกรูปแบบ”

ผ่อนผันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา

โดย คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก “โดยมีหนี้ค้างชำระในภาคการศึกษา … ปีการศึกษา …” [ ตัวอย่าง ]
นิสิตดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1– 3จากนั้นเจ้าหน้าที่เสนอ (4) รองอธิการบดี พิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงทะเบียนเรียน

นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1  นิสิตเข้ายืนยันการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเข้ารายวิชาในภาคการศึกษาแรก
นิสิตภาคพิเศษ   นิสิตต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามรายวิชา/หมู่เรียน ที่โครงการพิเศษกำหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนเรียน
  3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
  4. พิมพ์ผลการลงทะเบียน

นิสิตต้องตรวจสอบและบันทึกผลการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

 

การเปลี่ยนแปลงรายวิชา(เพิ่ม)

การเปลี่ยนแปลงรายวิชา(ถอน)

ถอนรายวิชาบรรยายและปฎิบัติการที่ลงพร้อมกัน

ตารางเรียนชนกัน/ทับซ้อนกัน

 นิสิตทำคำร้องผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีเวลาทับซ้อนกัน พร้อมแนบ KU3 (สำหรับวิชาที่ไม่สามารถลงในระบบฯ ได้ เนื่องจากเวลาทับซ้อนกัน) ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ สำนักบริหารการศึกษา จะลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ทับซ้อนกันให้

ขั้นตอน

1. ให้นิสิตใช้คำร้องทั่วไปตามรูปแบบของคณะ    หรือ    “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม”

หัวข้อที่นิสิตเลือก คือ ขอเพิ่มถอนรายวิชาล่าช้า (แนบ KU3)  ใส่เหตุผลด้วยนะคะ ว่าเนื่องจากอะไร เช่น … นิสิตมีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชา A และ B พร้อมกัน แต่เวลาเรียนทับซ้อนกัน เป็นต้น

หากนิสิตติดต่อ อ.ผู้สอน ทั้งสองวิชาแล้ว และอาจารย์อนุญาต >>>>ให้นิสิตใส่ข้อความด้วยว่า…. ได้ติดต่ออาจารย์ทั้งสองวิชาแล้ว อาจารย์อนุญาตและให้นิสิต…..(สมมติเช่น ให้นิสิตทบทวนบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นต้น)  เพื่อประกอบการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีของนิสิต ต่อไปค่ะ

2. ยื่นคำร้องให้อาจารย์หัวหน้าภาค และคณบดีที่นิสิตสังกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนได้

3. ส่งคำร้องออนไลน์ ส่งไฟล์คำร้องฯ + KU3

ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต

ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (ชั้นปีสุดท้าย)
 1. นิสิตทำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เสนอ (1) อาจารย์ที่ปรึกษา (2)หัวหน้าภาควิชา และ(3)คณบดี  ลงนามให้ความเห็นชอบ
 2. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
 3. ตรวจสอบผลการละทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนเกิน 7 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (summer)
 1. นิสิตทำ KU3 เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ลงนาม
 2. นิสิตทำ คำร้องทั่วไป  พร้อมแนบ KU3 เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา คณบดี ลงนาม
 3. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
 4. ตรวจสอบผลการละทะเบียน

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า  KU3 Online

คำถามที่พบบ่อย

เลือกรูปแบบลงทะเบียนไม่ได้

เนื่องจากระบบตรวจสอบพบ ยอดค้างชำระ จึงมีการระงับการเลือกรูปแบบลงทะเบียน
โดยติดต่อ จนท.ฝ่ายการเรียน เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือการลงทะเบียน

– สแกนจ่าย ผ่านระบบ my.ku(ตรี) / stdregis(โท)
– ข้อมูลที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ส่งหลักฐาน ฝ่ายการเงิน ชั้น 3 เพื่อตรวจสอบ