เลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน

ผ่านระบบ  my.ku.th  ที่เมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” เพื่อกดเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน
รูปแบบการลงทะเบียน

 1. ลงทะเบียนเรียน
 2. ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต
 3. ลงทะเบียนฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


นิสิตจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือ ผ่อนผัน ก่อนวันลงทะเบียนตามวันที่ปฏิทินการศึกษากำหนด
สามารถชำระได้ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ก่อนช่วงสอบไล่ของภาคการศึกษานั้น ๆ
นิสิตที่เลือกรูปแบบลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต และนิสิตกองทุนกู้ยืม กยศ./กรอ. จะต้องเลือกชำระแบบเต็มจำนวนเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทะเบียนเรียน ให้ใช้ QR Code ที่เป็นปัจจุบัน
นิสิตโปรดตรวจสอบ ยอดเงินที่ต้องชำระ เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถเปลี่ยน รูปแบบการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเรียน

นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1  นิสิตเข้ายืนยันการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการนำเข้ารายวิชาในภาคการศึกษาแรก
นิสิตภาคพิเศษ   นิสิตต้องลงทะเบียนด้วยตนเอง ตามรายวิชา/หมู่เรียน ที่โครงการพิเศษกำหนด
ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียน
  2. ลงทะเบียนเรียน
  3. ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
  4. พิมพ์ผลการลงทะเบียน

นิสิตต้องตรวจสอบและบันทึกผลการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน ทุกครั้ง

 

ลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต

ขออภัยอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

ลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต (ชั้นปีสุดท้าย)
 1. นิสิตทำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 9 หน่วยกิต เสนอ (1) อาจารย์ที่ปรึกษา (2)หัวหน้าภาควิชา และ(3)คณบดี  ลงนามให้ความเห็นชอบ
 2. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
 3. ตรวจสอบผลการละทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนเกิน 7 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (summer)
 1. นิสิตทำ KU3 เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ลงนาม
 2. นิสิตทำ คำร้องทั่วไป  พร้อมแนบ KU3 เสนอ อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา คณบดี ลงนาม
 3. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request
 4. ตรวจสอบผลการละทะเบียน

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า

 

คำถามที่พบบ่อย

เลือกรูปแบบลงทะเบียนไม่ได้

เนื่องจากระบบตรวจสอบพบ ยอดค้างชำระ จึงมีการระงับการเลือกรูปแบบลงทะเบียน
โดยติดต่อ จนท.ฝ่ายการเรียน เพื่อตรวจสอบและช่วยเหลือการลงทะเบียน

– สแกนจ่าย ผ่านระบบ my.ku(ตรี) / stdregis(โท)
– ข้อมูลที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ส่งหลักฐาน ฝ่ายการเงิน ชั้น 3 เพื่อตรวจสอบ