ขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้นิสิตดำเนินการก่อนวันลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 3 วัน

1. นิสิตทำ คำร้องขอลงทะเบียนเรียน กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย (หากคณะมีแบบฟอร์ม ให้ใช้แบบฟอร์มของคณะ)
2. นิสิตเสนอ (1) อ.ที่ปรึกษา (2) อ.หัวหน้าภาค และ (3) คณบดี ตามลำดับ โดยเอกสารต้องได้รับความเห็นชอบ
3. นิสิตนำส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://registrar.ku.ac.th/request  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการ
4. นิสิตเข้าไปเลือกรูปแบบการลงทะเบียนเรียนที่เว็บไซต์ https://my.ku.th/ เมนู “เลือกรูปแบบ/การเงิน” คลิกเมนูแท็บ “เลือกรูปแบบ”

ผ่อนผันมากกว่า 1 ภาคการศึกษา

นิสิตดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 – 3
โดย คำร้องขอลงทะเบียนเรียน ให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก “โดยมีหนี้ค้างชำระในภาคการศึกษา … ปีการศึกษา …”
จากนั้นเจ้าหน้าที่เสนอ (4) รองอธิการบดี พิจารณาอนุมัติต่อไป

การตรวจสอบ

ที่ https://my.ku.th/ เมนูแท็บ “การเงิน” ในรายการชำระเงินของภาคการศึกษาปัจจุบันจะปรากฏคำว่า “ผ่อนผัน”