วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

… ระบบการจองรอบการสอบ Walk-in Examination  …

ที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริหารการศึกษา เปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Examination) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชา English for Everyday Life (ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน) และวิชา English for University Life (ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566 หมู่เรียน 85-88 / 388 ดังนี้

ใหม่! หมู่เรียนร่วมโครงการพิเศษ หมู่ 388

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติหลักการหมู่เรียนร่วมภาคพิเศษหมู่เรียนออนไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น หากทางรายวิชาเปิดหมู่เรียน นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในรูปแบบ Walk-in Examination ได้ โดยหมู่เรียนนี้จะอยู่ในรหัส 388 และมีลักษณะหลักการจัดสรรค่าใช้จ่ายคล้ายคลึงกับหมู่เรียนร่วมวิชาบูรณาการ (หมู่ 300-349) ดังนั้นจึงไม่ต้องมีโครงการเจ้าภาพเปิดรายวิชา และนิสิตไม่ต้องทำเรื่องขอเรียนร่วมในหมู่เรียนนี้

ขณะนี้หมู่เรียนภาคพิเศษ เปิดให้นิสิตลงทะเบียนเรียนแล้ว (เฉพาะวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์) นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ระบบ https://my.ku.th

รูปแบบการเรียนการสอนของหมู่ 85-88 / 388

รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นในรูปแบบออนไลน์แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study) ผ่านระบบ KULearn (https://learn.ku.th) หรือ eduFarm (https://edufarm.ku.ac.th) หรือ อื่น ๆ ตามที่รายวิชากำหนด โดยสามารถดูได้ที่ ประกาศรายวิชา ในตารางเรียนบนระบบ https://my.ku.th

เนื้อหาการเรียนการสอน เป็นวีดีโอคลิปที่อาจารย์อัดไว้ล่วงหน้าแบบตลอดทั้งภาคการศึกษาแล้ว (ไม่ได้เป็นการนัดหมายแบบมีตารางสอนรายคาบ) วิธีการเข้าระบบ ดูที่นี่

ทั้งนี้ อาจมีช่องทางการสอนหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนมีให้เพิ่มเติม โดยดูประกาศในระบบ my.ku.th

ผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนแบบตามคาบเรียน (Sit-in) กับหมู่เรียนรูปแบบปกติอื่น ๆ ได้ หากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนรูปแบบปกติอื่น ๆ เห็นชอบให้เข้าร่วมรับฟังการสอนได้ ทั้งนี้นิสิตจะไม่ได้คะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ของหมู่เรียนปกติที่เข้าไป (Sit-in) นั้น

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเรียน

1. นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติหรือภาคพิเศษ เท่านั้น
2. นิสิตมีวิชาที่มีผลการเรียน F หรือ W ตามเงื่อนไขของวิชานั้น (ตรวจสอบข้อมูลเที่ ตารางรายวิชาที่เปิดสอน)
3. กรณีนิสิตวิทยาเขตอื่น ๆ การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา หมวด การลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต

รายวิชาที่เปิดสอน 

นิสิตสามารถลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนดของนิสิต นิสิตสามารถเข้ามาลงทะเบียนรอบเก็บตกของแต่ละวันได้ในช่วงเวลา 18:00 – 23:59 น. หรือลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้งในช่วงวันเปิดภาคการศึกษา

# รหัสวิชา ชื่อวิชา สังกัด จำนวนหน่วยกิต ภาคปกติ [85-88] ภาคพิเศษ [388] เคยสอบตก (F) เคยถอนติด W ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน *
1 01355101-64 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
3(3-0-6) / X / / /
2 01355102-64 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย **
English for University Life
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
3(3-0-6) / X / / /
3 01403111-60 เคมีทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2560) [4 หน่วยกิต]
General Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
4(4-0-8) / / / X X
4 01403111-65 เคมีทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2565) [3 หน่วยกิต]
General Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / X X
5 01403221-60 เคมีอินทรีย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2560) [4 หน่วยกิต]
Organic Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
4(4-0-8) / / / X X
6 01403221-65 เคมีอินทรีย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2565) [3 หน่วยกิต]
Organic Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / X X
7 01420111-66 ฟิสิกส์ทั่วไป I
General Physics I
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X
8 01420112-66 ฟิสิกส์ทั่วไป II
General Physics II
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X
9 01424111-66 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X

* รวมนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียน แต่ถอนรายวิชาแบบไม่ติด W
** จัดสอบเพียง 2 ครั้งโดยจัดสอบใน รอบที่ 2 และรอบที่ 4 เท่านั้น

รายวิชา 01417111-65 แคลคูลัส I (Calculus I) ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ Walk-in Examination
รายวิชา 01422111-65 หลักสถิติ (Principles of Statistics) เปิดเฉพาะภาคต้นในแต่ละปีการศึกษา

รูปแบบการสอบ

สถานที่สอบ : ห้องสอบจงรัก KU-LAM Hall – B1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1
ระบบที่ใช้ในการสอบ : ระบบสอบ KULAM

  ข้อปฎิบัติของการสอบ Walk-in Exam 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM 

การใช้งานระบบสอบ KULAM

กำหนดการสอบ 

หมู่ Walk-in Examination มีการจัดสอบ 4 ครั้ง ระยะเวลาสอบครั้งละ 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ: วิชา ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (01355102) กำหนดจัดสอบ 2 ครั้ง ระยะเวลาสอบครั้งละ 2 ชั่วโมง สอบใน รอบที่ 2 และ 4 เพื่อการบริหารทรัพยากรในการสอบครั้งที่ 1 และ 3 จึงกำหนดวันสอบ  2 วัน

สอบครั้งที่ 1   :  วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566
สอบครั้งที่ 2  :  วันจันทร์ที่ 22 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567  (หลังสอบกลางภาค)
สอบครั้งที่ 3  :  วันพฤหัสบดีที่ 15 – วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
สอบครั้งที่ 4  :  วันจันทร์ที่ 11 – วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567  (ก่อนสอบไล่)

โดย นิสิตสามารถจองรอบสอบผ่านระบบฯ ซึ่งเปิดจองในสัปดาห์ที่สองของภาคการศึกษา

ระบบการจองรอบสอบ

การจองแต่ละครั้งจะมีเวลาที่เลือกสอบได้ 2 วัน หรือ 5 วัน (ตามจำนวนชั่วโมงที่จะทำให้นิสิตทั้งหมดเข้าสอบได้พอดี) ในแต่ละวันมีจะมีรอบการสอบ ตั้งแต่คาบ เวลา 9:00, 9:30, 10:00, … จนถึงรอบสุดท้ายเวลา 15:00 น. นิสิตสามารถจองได้ 1 รอบ ต่อการสอบ 1 โมดูลเท่านั้น

ผู้ที่จองก่อน จะได้สิทธิ์ในวันและเวลาที่ตนเองจองก่อน หากรอบนั้นที่นั่งเต็มแล้วจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนั้นได้

วิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (01355102) จะมีรอบจองเฉพาะรอบที่ 2 และรอบที่ 4 เท่านั้น และจะเป็นการจองแบบเลือกคาบ 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง

เพื่อไม่ให้เกิดลักษณะการจองคั่นกลางทำให้นิสิตที่ลงทะเบียนวิชา 2 ชั่วโมงต่อเนื่องไม่สามารถเลือกคาบสอบได้ ห้องสอบได้แบ่งประเภทกลุ่มการสอบ เฉลี่ยไปตลอดวัน ให้กับนิสิตแล้ว

 

เมื่ออ่านรายละเอียดทุกอย่างแล้ว กรุณากดด้านล่าง เพื่อเข้าระบบการจองรอบสอบ
กรณีพบปัญหาในระหว่างการจองรอบสอบ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2118 0100 ต่อ 8060 // 0 2942 8200 ต่อ 618060
หรือส่งอีเมลที่ registrar@ku.ac.th / ส่งผ่าน AskMe KU มุมด้านขวาล่างของจอ พิมพ์หัวเรื่อง “ปัญหาระบบจองห้องสอบ Walk-in Examination”

*** เข้าใช้งานผ่านมือถือ กรุณา Open In Safari / Chrome เท่านั้น (หรือ Copy https://esd.psd.ku.ac.th/walkin_ku_v2 แล้ว Paste ในเบราว์เซอร์) — ไม่ทำการเปิดผ่าน LINE หรือ Facebook โดยตรง มิฉะนั้น Google Account จะบล็อกไม่ให้ท่านดำเนินรายการ เนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ***

[ลงทะเบียนสอบออนไลน์][คู่มือการใช้งานระบบ]

ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน ตัดรอบ ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

– นิสิตที่เพิ่มรายวิชาด้วย KU 3 online จะดำเนินการได้อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
– นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ my.ku.th เท่านั้น หากนิสิตเข้าไปสมัครเรียนในระบบเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ลงทะเบียนเรียนอย่างเป็นทางการ จะไม่มีรายชื่อในสารบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์แบบ Walk-in Examination :: นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ผ่านระบบ KU 3 online ในวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566