วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ ( Walk-in Exam)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน  เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

รายวิชาที่เปิดสอนและสอบแบบออนไลน์
1.  รหัสวิชา    01403221    ชื่อวิชา Organic Chemistry      หมู่  88  คลิกเพื่อดูตารางสอบ (login ด้วย @ku.th)
2. รหัสวิชา    01420111     ชื่อวิชา  General Physics I        หมู่  88  คลิกเพื่อดูตารางสอบ (login ด้วย @ku.th)
3. รหัสวิชา    01420112     ชื่อวิชา  General Physics II      หมู่  88 คลิกเพื่อดูตารางสอบ (login ด้วย @ku.th)
4. รหัสวิชา    01424111      ชื่อวิชา   Principle of Biology  หมู่  88  คลิกเพื่อดูตารางสอบ (login ด้วย @ku.th)

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียนในหมู่นี้
1.  เป็นนิสิตในภาคปกติ
2.  ได้ระดับคะแนน  F มาก่อนในรายวิชาดังกล่าว
3. กรณีนิสิตวิทยาเขตอื่น ๆ  จะลงทะเบียนเรียนได้ก็ต่อเมื่อรายวิชานั้นไม่เปิดในภาคการศึกษานั้น   และนิสิตจะต้องมีการลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต เช่นเดียวกับการลงทะเบียนในรายวิชาเรียนในชั้นเรียน

การเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KULearn     (https://learn.ku.th) โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นวีดีโอคลิป
วิธีการเข้าระบบ ดูที่นี่

การสอบและวิธีการสอบ

1. นิสิตจะต้องเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ KULam ในห้องสอบที่กำหนดให้ (มี iPad หรือคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้) ให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ  20 นาที เพราะจะต้องทำแบบทดสอบก่อนการสอบและมีการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนการสอบ  หากมาถึงห้องสอบช้ากว่าที่กำหนด  และต้องกินเวลาสอบไป ท่านจะเสียเวลาในส่วนของการสอบจริงไป
2. การสอบแต่ละรายวิชามีการสอบตามตารางของแต่ละรายวิชาให้นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดในประกาศการสอนการสอบของในหมู่ที่ตนเองลงทะเบียน

การสอบ Online @ Home
หากมีการประกาศปิดมหาวิทยาลัยเนื่องจากวิกฤตโควิด 19 และไม่สามารถเข้ามาสอบ ณ ห้องที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ได้ ทางผู้สอน อาจจะมีจัดการสอบ (ติดตามประกาศจากผู้สอน) ตามเวลาที่กำหนดไว้เดิม โดยการสอบจะเตรียมอุปกรณ์ ทั้งหมดเอง ดังนี้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้จะมี 2  อุปกรณ์ ดังนี้

อุปกรณ์ที่ 1. โทรศัพท์มือถือ ติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (หรือ Webex Meeting แล้วแต่วิชากำหนด) เพื่อการถ่ายทอดสด โดยตั้งในตำแหน่งที่ให้ได้ภาพตนเองจากกล้องหน้าขณะนั่งทำข้อสอบดังภาพตัวอย่าง  โดยการตั้งกล้องจะอยู่สูงจากศีรษะ 1 ฟุต เยื้องไปทางด้านข้างซ้ายหรือขวาให้เห็นหน้าจอภาพและสิ่งที่จะปรากฎจากการที่ผู้สอบเขียนลงบนกระดาษ

อุปกรณ์ที่ 2.คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ หรือ Laptop หรือ iPad  หรือ Tablet (Recommend อุปกรณ์ที่มีจอภาพใหญ่ ๆ เพื่อจะดูได้สบายตา  และกรรมการคุมสอบสามารถเห็นได้ว่าตนเองกำลังทำอะไรกับหน้าจอ   สำหรับโทรศัพท์มือถือให้ใช้ได้  ในกรณีที่จำเป็นและอาจารย์ประจำวิชาอนุญาตเป็นรายกรณี เท่านั้น )

หมายเหตุ
– ให้ดูลิงค์ที่จะเข้า Zoom จากประกาศวิชา (ลิงค์ที่ได้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน)
– ก่อนเข้า Zoom ให้ตั้งชื่อใน Zoom เป็น รหัสนิสิต  ชื่อ  สกุล เช่น 6219283443 สมชาย รักเรียน
– เสียบปลั๊กชาร์จหรือใช้  Power Bank เสียบกับมือถือถ่ายทอดสดให้เรียบร้อย เพื่อที่จะไม่ให้กล้องดับไปเองในขณะสอบ และกรรมการคุมสอบอาจจะพิจารณาว่าท่านมีเจตนาไม่เปิดกล้องเพื่อทุจริต
– ฟังคำชี้แจงจากกรรมการคุมสอบจากห้อง Zoom
– KULam เข้าเว็บ https://exam.ku.th

คลิปแนะนำการเข้าระบบสอบ KULAM

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM สำหรับนิสิต (เป็น PDF)