วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

การเปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam) สำหรับนิสิตที่เคยไม่ผ่าน (F) รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (บางเขน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลางบางเขน) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริหารการศึกษา เปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Examination) สำหรับนิสิตที่เคยไม่ผ่าน (F) รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 หมู่เรียน 88 จำนวน 6 รายวิชา ดังนี้

รายวิชาที่เปิดสอนและสอบแบบออนไลน์

รหัสวิชาชื่อวิชาCourse Nameจำนวนหน่วยกิตหมู่เรียนเนื้อหารายวิชา และตารางสอบจำนวนโมดูล

# รหัสวิชา ชื่อวิชา Course Name จำนวนหน่วยกิต หมู่เรียน เนื้อหารายวิชา และตารางสอบ จำนวนโมดูลและการสอบ
1 01403111 เคมีทั่วไป General Chemistry 4(4-0-8) 88 คลิกที่นี่ 4
2 01403221 เคมีอินทรีย์ Organic Chemistry 4(4-0-8) 88 คลิกที่นี่ 4 (x 2 ครั้งต่อโมดูล) = 8
3 01417111 แคลคูลัส I Calculus I 3(3-0-6) 88 คลิกที่นี่ 4
4 01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I General Physics I 3(3-0-6) 88 คลิกที่นี่ 6
5 01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II General Physics II 3(3-0-6) 88 คลิกที่นี่ 6
6 01424111 หลักชีววิทยา Principles of Biology 3(3-0-6) 88 คลิกที่นี่ 4

ปฐมนิเทศ (แนะนำการเรียนการสอนและการสอบ) ในสัปดาห์เปิดภาคเรียน โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สำหรับการซ้อมการเข้าสอบจะนัดหมายนิสิตเป็นกลุ่มย่อย ๆ ไป โปรดอ่านประกาศที่นี่เช่นกัน

คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียนในหมู่นี้
1.  เป็นนิสิตในภาคปกติ (กรณีนิสิตภาคพิเศษ ทางโครงการจะต้องเปิดหมู่เรียนหรือขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนภาคพิเศษอื่น ๆ ที่เปิดมาก่อนหน้าด้วยแล้ว ติดต่อโครงการ ฯ ที่นิสิตสังกัดกรณีทางโครงการ ฯ สนใจเปิดหมู่เรียนในระบบ Walk-in Examination)
2. ได้ระดับคะแนน  F มาก่อนในรายวิชาดังกล่าว
3. กรณีนิสิตวิทยาเขตอื่น ๆ  จะลงทะเบียนเรียนได้ก็ต่อเมื่อรายวิชานั้นไม่เปิดในภาคการศึกษานั้น   และนิสิตจะต้องมีการลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต เช่นเดียวกับการลงทะเบียนในรายวิชาเรียนในชั้นเรียน

การเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KULearn (https://learn.ku.th) โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นวีดีโอคลิป
วิธีการเข้าระบบ ดูที่นี่

ผู้เรียนยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนแบบตามคาบเรียน (Sit-in) กับหมู่เรียนปกติอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนปกติอื่น ๆ เห็นชอบ ทั้งนี้นิสิตจะไม่ได้คะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ของหมู่เรียนปกติที่เข้าไป (Sit-in) นั้น

การสอบและวิธีการสอบ

การดำเนินการสอบ ดำเนินการที่ระบบ KU LAM (https://exam.ku.th)

กรณีการสอบในมหาวิทยาลัย หลังมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เข้าทำการสอบในวิทยาเขตได้ และหมู่เรียนไม่ใหญ่มาก (ติดตามประกาศที่หน้าเว็บนี้อีกครั้ง)

1. นิสิตจะต้องเข้าสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ KU LAM ในห้องสอบที่กำหนดให้ (มี iPad หรือคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้) ให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ  20 นาที เพราะจะต้องทำแบบทดสอบก่อนการสอบและมีการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนการสอบ  หากมาถึงห้องสอบช้ากว่าที่กำหนด  และต้องกินเวลาสอบไป ท่านจะเสียเวลาในส่วนของการสอบจริงไป
2. การสอบแต่ละรายวิชามีการสอบตามตารางของแต่ละรายวิชา ให้นิสิตตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมที่ลิงก์ Google Sheet ของแต่ละรายวิชาด้านบน

การสอบ Online @ Home
ในช่วงแรกของการเปิดภาคการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 การสอบจะเป็นการสอบแบบออนไลน์จากที่พำนักของนิสิตทั้งหมด โดยนิสิตจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องใช้จำนวน 2  อุปกรณ์ ดังนี้

อุปกรณ์ที่ 1. โทรศัพท์มือถือ ติดตั้งโปรแกรม Zoom หรือ Webex (แล้วแต่วิชากำหนด) เพื่อการถ่ายทอดสด โดยตั้งในตำแหน่งที่ให้ได้ภาพตนเองจากกล้องหน้าขณะนั่งทำข้อสอบดังภาพตัวอย่าง  โดยการตั้งกล้องจะอยู่สูงจากศีรษะ 1 ฟุต เยื้องไปทางด้านข้างซ้ายหรือขวาให้เห็นหน้าจอภาพและสิ่งที่จะปรากฎจากการที่ผู้สอบเขียนลงบนกระดาษ

อุปกรณ์ที่ 2. คอมพิวเตอร์ตั้งโต้ะ หรือ Laptop หรือ iPad  หรือ Tablet (ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์ที่มีจอภาพใหญ่ ๆ เพื่อจะดูได้สบายตา และกรรมการคุมสอบสามารถเห็นได้ว่าตนเองกำลังทำอะไรกับหน้าจอ   สำหรับโทรศัพท์มือถือให้ใช้ได้  ในกรณีที่จำเป็นและอาจารย์ประจำวิชาอนุญาตเป็นรายกรณี เป็นครั้ง ๆ ไป เท่านั้น)

หมายเหตุ
– ให้ดู Meeting URL, Meeting ID และ Passcode ที่จะเข้า Zoom จากชีทของแต่ละวิชา จากอีเมล @ku.th ของนิสิต หรือจากแอปพลิเคชัน KU-RU
– ก่อนเข้า Zoom ให้ตั้งชื่อใน Zoom เป็น รหัสนิสิต  ชื่อ  สกุล เช่น 6219283443 สมชาย รักเรียน
– เสียบปลั๊กชาร์จหรือใช้  Power Bank เสียบกับมือถือถ่ายทอดสดให้เรียบร้อย เพื่อที่จะไม่ให้กล้องดับไปเองในขณะสอบ และกรรมการคุมสอบอาจจะพิจารณาว่าท่านมีเจตนาไม่เปิดกล้องเพื่อทุจริต
– KULam เข้าเว็บ https://exam.ku.th

คลิปแนะนำการเข้าระบบสอบ KULAM

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM สำหรับนิสิต (เป็น PDF)