วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

การเปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam) สำหรับนิสิตที่เคยไม่ผ่าน (F) รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ (บางเขน)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลางบางเขน) โดยคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริหารการศึกษา เปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Examination) สำหรับนิสิตที่เคยไม่ผ่าน (F) รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 หมู่เรียน 88 จำนวน 7 รายวิชา ดังนี้

รายวิชาที่เปิดสอน
คุณสมบัติผู้ที่สามารถลงทะเบียนเรียนในหมู่นี้
1.  เป็นนิสิตในภาคปกติ (กรณีนิสิตภาคพิเศษ ทางโครงการจะต้องเปิดหมู่เรียนหรือขอเรียนร่วมกับหมู่เรียนภาคพิเศษอื่น ๆ ที่เปิดมาก่อนหน้าด้วยแล้ว ติดต่อโครงการ ฯ ที่นิสิตสังกัดกรณีทางโครงการ ฯ สนใจเปิดหมู่เรียนในระบบ Walk-in Examination)
2. ได้ระดับคะแนน  F มาก่อนในรายวิชาดังกล่าว
3. กรณีนิสิตวิทยาเขตอื่น ๆ  จะลงทะเบียนเรียนได้ก็ต่อเมื่อรายวิชานั้นไม่เปิดในภาคการศึกษานั้น   และนิสิตจะต้องมีการลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต เช่นเดียวกับการลงทะเบียนในรายวิชาเรียนในชั้นเรียน
4. ** เฉพาะวิชา เคมีทั่วไป สามารถเข้าสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดทุกครั้งในการสอบ หากนิสิตขาดสอบไม่ว่าด้วยประเด็นใดก็ตาม จะไม่มีการจัดสอบชดใช้ และนิสิตจะต้องถอนรายวิชานี้ทันที มิฉะนั้นนิสิตจะได้รับผลการประเมินเป็น “F (ขาดสอบ)”

การเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ KULearn (https://learn.ku.th) โดยมีเนื้อหาการเรียนการสอน เป็นวีดีโอคลิป
วิธีการเข้าระบบ ดูที่นี่

ผู้เรียนยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนแบบตามคาบเรียน (Sit-in) กับหมู่เรียนปกติอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนปกติอื่น ๆ เห็นชอบ ทั้งนี้นิสิตจะไม่ได้คะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ของหมู่เรียนปกติที่เข้าไป (Sit-in) นั้น

การสอบและวิธีการสอบ

การดำเนินการสอบ จะมาสอบที่ห้องสอบจงรัก KU-LAM Hall – B1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1

ในภาคต้น ปีการศึกษา 2565 นี้ การสอบ Walkin Examination จะเป็นการสอบแบบ Walkin ที่แท้จริง (ยกเว้นวิชาเคมีทั่วไป ยังเป็นการสอบตามนัดหมายในเวลาที่กำหนด) โดยรูปแบบการดำเนินการจะเป็นดังนี้

1. อาจารย์ผู้สอนประกาศช่วงเวลาที่อนุญาตให้มาดำเนินการสอบ เช่น หากอาจารย์ผู้สอนประกาศให้เริ่มสอบโมดูลที่ 1 ได้ ในช่วงวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2565 หมายถึง นิสิตจะต้องมาจองรอบสอบ ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น จองสอบวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น.
2. จองรอบที่ใช้สอบ (วิธีการจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง รูปแบบการดำเนินงานจะคล้าย ๆ นิสิตไปจองใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สำนักหอสมุด หรือสำนักบริการคอมพิวเตอร์)
3. เข้าสอบ ณ ห้องสอบจงรัก KU-LAM Hall – B1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 ในวันและเวลาที่นิสิตจองไว้ นิสิตไม่มาในเวลาจองถือว่าสละสิทธิ์ และนิสิตจะต้องจองรอบสอบใหม่
4. ข้อสอบเป็นระบบคลังข้อสอบ ดังนั้นนิสิตแต่ละคนที่สอบจะได้ข้อสอบที่ไม่เหมือนกัน แต่โครงสร้างข้อสอบที่วัดผลจะวัดผลตามวัตถุประสงค์เดียวกัน ระดับความยากระดับเดียวกัน

คลิปแนะนำการเข้าระบบสอบ KULAM

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM สำหรับนิสิต (เป็น PDF)