วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

วิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Exam)

… ระบบการจองรอบการสอบ Walk-in Examination เปิดแล้ว กรุณาเลื่อนไปด้านล่าง …

ที่มา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักบริหารการศึกษา เปิดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ (Walk-in Examination) รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ Non-English Major (ภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป) และวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (ภาคบรรยาย) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 หมู่เรียน 88 และ 388 ดังนี้

รูปแบบการเรียนการสอนของหมู่ 85-88 / 388

รูปแบบการเรียนการสอนแต่ละวิชาจะเป็นในรูปแบบออนไลน์แบบศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study) ผ่านระบบ KULearn (https://learn.ku.th) หรือ eduFarm (https://edufarm.ku.ac.th) หรือ อื่น ๆ ตามที่รายวิชากำหนด โดยสามารถดูได้ที่ ประกาศรายวิชา ในตารางเรียนบนระบบ https://my.ku.th

เนื้อหาการเรียนการสอน เป็นวีดีโอคลิปที่อาจารย์อัดไว้ล่วงหน้าแบบตลอดทั้งภาคการศึกษาแล้ว (ไม่ได้เป็นการนัดหมายแบบมีตารางสอนรายคาบ) วิธีการเข้าระบบ ดูที่นี่

ทั้งนี้ อาจมีช่องทางการสอนหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนมีให้เพิ่มเติม โดยดูประกาศในระบบ my.ku.th

ผู้เรียนมีสิทธิ์ที่จะเข้าห้องเรียนเพื่อเรียนแบบตามคาบเรียน (Sit-in) กับหมู่เรียนรูปแบบปกติอื่น ๆ ได้ หากอาจารย์ผู้สอนประจำหมู่เรียนรูปแบบปกติอื่น ๆ เห็นชอบให้เข้าร่วมรับฟังการสอนได้ ทั้งนี้นิสิตจะไม่ได้คะแนนเก็บจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการใด ๆ ของหมู่เรียนปกติที่เข้าไป (Sit-in) นั้น

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเรียน

1. นิสิตหลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ (หมู่ 88) หรือภาคพิเศษ (หมู่ 388) บางเขน เท่านั้น (ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนได้ด้านล่าง)
2. นิสิตมีวิชาที่มีผลการเรียน F หรือ W ตามเงื่อนไขของวิชานั้น (ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนได้ด้านล่าง)
3. กรณีนิสิตวิทยาเขตอื่น ๆ การดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับการศึกษา หมวด การลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขต

รายวิชาที่เปิดสอน  ภาคต้น ปีการศึกษา 2567

นิสิตสามารถลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนด หากพ้นวันที่กำหนดของนิสิต นิสิตสามารถเข้ามาลงทะเบียนรอบเก็บตกของแต่ละวันได้ในช่วงเวลา 18:00 – 23:59 น. หรือลงทะเบียนเรียนได้อีกครั้งในช่วงวันเปิดภาคการศึกษา

# รหัสวิชา ชื่อวิชา สังกัด จำนวนหน่วยกิต ภาคปกติ [85-88] ภาคพิเศษ [388] เคยสอบตก (F) เคยถอนติด W ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียน *
1 01204111-65 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม **
Computers and Programming
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3(2-3-6) / / / / /
2 01355101-64 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Life
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
3(3-0-6) / X / / /
3 01355102-64 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ***
English for University Life
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
3(3-0-6) / X / / /
4 01403111-60 เคมีทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2560) [4 หน่วยกิต]
General Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
4(4-0-8) / / / X X
5 01403111-65 เคมีทั่วไป (หลักสูตร พ.ศ. 2565) [3 หน่วยกิต]
General Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / X X
6 01403221-60 เคมีอินทรีย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2560) [4 หน่วยกิต]
Organic Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
4(4-0-8) / / / X X
7 01403221-65 เคมีอินทรีย์ (หลักสูตร พ.ศ. 2565) [3 หน่วยกิต]
Organic Chemistry
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / X X
8 01420111-66 ฟิสิกส์ทั่วไป I
General Physics I
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X
9 01420112-66 ฟิสิกส์ทั่วไป II
General Physics II
ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X
10 01424111-66 หลักชีววิทยา
Principles of Biology
ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
3(3-0-6) / / / / X

* รวมนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียน แต่ถอนรายวิชาแบบไม่ติด W
** นิสิตเลือกสอบได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ครั้งในแต่ละรอบ
*** จัดสอบเพียง 2 ครั้งโดยจัดสอบใน รอบที่ 2 และรอบที่ 4 เท่านั้น

รายวิชา 01422111-65 หลักสถิติ (Principles of Statistics) เปิดเฉพาะภาคต้นในแต่ละปีการศึกษา

รูปแบบการสอบ

สถานที่สอบ : ห้องสอบจงรัก KU-LAM Hall – B1 อาคารศูนย์เรียนรวม 1
ระบบที่ใช้ในการสอบ : ระบบสอบ KULAM

  ข้อปฎิบัติของการสอบ Walk-in Exam 

คู่มือการเข้าใช้งานระบบ KULAM 

การใช้งานระบบสอบ KULAM

การซ้อมใช้งานระบบการสอบ (ซ้อมด้วยตนเอง)

ระบบจะเปิดให้ ซ้อมสอบด้วยตนเอง เพื่อทำความคุ้นเคยกับระบบ และทดลองการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า … ขอปรับการเปิดระบบซ้อมเป็นวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม 2567 ขออภัยในความไม่สะดวก

กำหนดการสอบ 

หมู่ Walk-in Examination มีการจัดสอบ 4 ครั้ง ระยะเวลาสอบครั้งละ 1 ชั่วโมง
หมายเหตุ: ยกเว้น วิชา ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (01355102-64) กำหนดจัดสอบ 2 ครั้ง ระยะเวลาสอบครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยสอบใน รอบที่ 2 และ 4 เท่านั้น

สอบครั้งที่ 1   :  วันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2567
สอบครั้งที่ 2  :  วันเสาร์ที่ 17 – วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567  (หลังสอบกลางภาค)
สอบครั้งที่ 3  :  วันจันทร์ที่ 16 – วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567
สอบครั้งที่ 4  :  วันอังคารที่ 15 – วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567  (ก่อนสอบไล่)

โดย นิสิตสามารถจองรอบสอบผ่านระบบฯ ได้ที่ ลิงก์ด้านล่างนี้
นิสิตไม่จำเป็นต้องจองทั้ง 4 รอบพร้อมกันก็ได้ หากยังไม่ตัดสินใจ หรือคาบที่ต้องการจะจองเต็มก่อน (รอนิสิตอื่นดรอป)
รอบที่ 2 และ 4 เพิ่มรอบวันเสาร์อาทิตย์เนื่องด้วยมีนิสิตลงทะเบียนในกลุ่มวิชา walk-in จำนวนมาก

รอบที่ 4 ในขณะนี้เปิดให้จองเฉพาะ วันอังคารที่ 15 – วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567 ก่อน (รอดูจำนวนนิสิต drop) หากเต็มทั้งหมดและจองไม่ได้นิสิตยังไม่ต้องกังวล หลังกลางภาคจะเคลียร์จำนวนผู้ที่ drop เพื่อให้จองเข้าต่อไป และหากจำนวนยังไม่เพียงพอก็จะเปิดวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เพิ่ม

ระบบการจองรอบสอบ

การจองแต่ละครั้งจะมีเวลาที่เลือกสอบได้ 5-7 วัน (ตามจำนวนชั่วโมงที่จะทำให้นิสิตทั้งหมดเข้าสอบได้พอดี) ในแต่ละวันมีจะมีรอบการสอบ ตั้งแต่คาบ เวลา 9:00, 9:30, 10:00, … จนถึงรอบสุดท้ายเวลา 15:00 น. (ยกเว้นบางวันที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียน)

วิชาทั่วไป นิสิตสามารถจองได้ 1 รอบ ต่อการสอบ 1 โมดูลเท่านั้น วิชาภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (01355102) จะมีรอบจองเฉพาะรอบที่ 2 และรอบที่ 4 เท่านั้น และจะเป็นการจองแบบเลือกคาบ 2 ชั่วโมงต่อเนื่อง
สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม จะเปิดจองได้สูงสุด 3 ครั้ง โดยอาจจะจองในรอบเดียวกันก็ได้

ผู้ที่จองก่อน จะได้สิทธิ์ในวันและเวลาที่ตนเองจองก่อน หากรอบนั้นที่นั่งเต็มแล้วจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนั้นได้

 

เมื่ออ่านรายละเอียดทุกอย่างแล้ว กรุณากดด้านล่าง เพื่อเข้าระบบการจองรอบสอบ
กรณีพบปัญหาในระหว่างการจองรอบสอบ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0 2118 0100 ต่อ 8060 // 0 2942 8200 ต่อ 618060
หรือส่งอีเมลที่ registrar@ku.ac.th / ส่งผ่าน AskMe KU มุมด้านขวาล่างของจอ พิมพ์หัวเรื่อง “ปัญหาระบบจองห้องสอบ Walk-in Examination”

*** เข้าใช้งานผ่านมือถือ กรุณา Open In Safari / Chrome เท่านั้น — ไม่ทำการเปิดผ่าน LINE หรือ Facebook โดยตรง มิฉะนั้น Google Account จะบล็อกไม่ให้ท่านดำเนินรายการ เนื่องด้วยเหตุผลทางความปลอดภัย ***

[ลงทะเบียนสอบออนไลน์]