มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ

➧ แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์pdf

➧ Guidelines for Requesting Educational
Documents in Electronic Formatpdf

➧ ขั้นตอนผู้ยื่นขอ : Requests submission procedure

  • นิสิตปัจจุบัน หรือมี account @ku.th ให้ login ด้วย account ดังกล่าว

If you are a KU current student or have and email address as account@ku.th, Please login with account@ku.th for submission.

  • นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้

KU alumni can login by any email address with gmail account.

  •  สำหรับนิสิตไทย => กรอกแบบฟอร์มยื่นขอ………ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม……….(หรือคลิ๊กที่แบนเนอร์ด้านล่าง)
  • สำหรับนิสิตต่างชาติเท่านั้น  For foreign student only  =>  Please submit this online form…..…….
  • ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงิน

You will receive an email back within 2 days after you paid and submitted form.

*หมายเหตุ  การยื่นขอสำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ  ให้ดูรายละเอียดด้านล่างนี้

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร : Document Issuing Fee

  • 20 บาท ต่อรายการเอกสาร โดยชำระออนไลน์ผ่าน QR Code
  • 20 THB per document by paying online via QR Code.

การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สำหรับหน่วยงานราชการ ห้างร้านเอกชน ต่าง  ๆ 

 

  • สแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่ในเอกสาร หรือ เข้าเว็บไซต์ https://verify.ku.ac.th
  • กรอกเลขที่เอกสาร   และรหัสผ่าน  (สอบถามจากเจ้าของเอกสาร)

 

 

➧ Steps for browsing and verifying documents

   

    ♦  Step 1  Please click the blue word click here to open the page for KU educational Document.

    ♦  Step 2  Please fill the information to the blank (password and captcha code).

    ♦  Step 3  Password => You can find password on the same email on the line under step 1 that
show the sentence “The password is xxxxxx.

    ♦  Step 4  Captcha Code => You can find the captcha code as 4 digits number under the blank
which you have to fill on the page.

    ♦  Step 5  Click submit to view the educational document. It will show you as a PDF file.

 

➧ NEW! การขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ของนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา (เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)

➧ การยื่นขอสำหรับนิสิตวิทยาเขตอื่นให้ดูรายละเอียดตารางนี้

คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่