มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการยื่นขอ, รับ และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ได้แก่ ใบรายงานคะแนน (Transcript) และใบรับรองต่าง ๆ

   

หมายเหตุ  :  การยื่นขอสำหรับวิทยาเขตอื่น ๆ  ให้ดูรายละเอียดด้านล่าง


➧ ขั้นตอนผู้ยื่นขอ : Requests submission procedure

 • นิสิตปัจจุบัน ให้ login ด้วย account @ku.th
  If you are a KU current student or have and email address as account@ku.th, Please login with account@ku.th for submission.
 • นิสิตเก่า ใช้ gmail account อื่นได้
  KU alumni can login by any email address with gmail account.
 • ได้รับเอกสารผ่าน email ภายใน 2 วันทำการหลังจากชำระเงิน
  You will receive an email back within 2 days after you paid and submitted form.

คู่มือการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบออนไลน์ (วิธีกรอกแบบฟอร์ม)

ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสาร : Document Issuing Fee

 • 20 บาท  ต่อรายการเอกสาร  โดยชำระออนไลน์ผ่าน QR Code
 • 20 THB per document by paying online via QR Code.

➧ การยื่นขอสำหรับนิสิตวิทยาเขตอื่นให้ดูรายละเอียดตารางนี้

➧ คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

➧ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (สำหรับหน่วยงาน) 

➧ NEW !! การตรวจสอบสถานภาพจบ และขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ
สำหรับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา ภาคปลาย 2566 และภาคฤดูร้อน 2567 นี้ (เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)

 

ตัวอย่างเอกสาร

                       

 

NEW !!  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานภาพจบ และการขอเอกสาร

         

 

➧ แนวปฏิบัติในการขอเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์pdf           

➧ Guidelines for Requesting Educational
Documents in an Electronic Formatpdf