บันทึกขอจบการศึกษา

การยื่นขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรภาษาไทย วันที่ 10 – 25 ก.ค. 66
หลักสูตรนานาชาติ วันที่ 21 ส.ค. – 5 ก.ย. 66
นิสิตสามารถบันทึกขอจบการศึกษาผ่านระบบ
https://regis.ku.ac.th/request/
***หลังบันทึกเสร็จแล้ว พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะตนเอง

การยื่นขอจบล่าช้า
หากนิสิตไม่สามารถส่งใบขอจบได้ภายในกำหนดตามปฏิทินการศึกษา ให้ดำเนินการดังนี้
1. กรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ https://regis.ku.ac.th/request/
(ระบบไม่มีการปิดแต่จะขึ้นคำว่าล่าช้าเมืื่อเกินกำหนดตามปฏิทินการศึกษา)
2. เขียนคำร้องทั่วไป เรื่อง “ขอส่งใบขอจบล่าช้า” แล้วจัดพิมพ์เอกสารส่งคณะ (หรือส่งผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางคณะ )
ติดต่อขอแบบฟอร์มที่คณะ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดี
3. เมื่อคำร้องได้รับการลงนามครบถ้วนแล้ว ให้นิสิตนำมายื่นคำร้องออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2rz05Y9a3O4eShIkxD4XSdCZC9d6uCC3r1SG0OwuTnWgSPw/viewform
*** การยื่นคำร้องขอจบล่าช้า มีค่าปรับ 500 บาท หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

 

 

 

ขอเอกสาร สำหรับนิสิตที่กำลังจบการศึกษา

➧ NEW !! การตรวจสอบสถานภาพจบ และขอเอกสารออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ของนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา

(เฉพาะปริญญาตรี บางเขน เท่านั้น)

ตัวอย่างเอกสาร

                        

 

➧ NEW !!  คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานภาพจบ และการขอเอกสาร