การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา
เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
TITLE DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
ระดับปริญญาตรี

pdfภาคต้น 67
เป็นต้นไป

pdfภาคต้น 65
เป็นต้นไป
pdf2555 pdfวิชาสหกิจศึกษา
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

pdfรหัส 61

วิทยาลัยการชลประทาน pdfภาคต้น 67
เป็นต้นไป
pdfรหัส 65
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
TITLE DOWNLOAD DOWNLOAD
วิทยาการคอมพิวเตอร์ pdfรหัส 57 ขึ้นไป pdfรหัส 50 – 56
สถิติ pdfรหัส 56 ขึ้นไป
เทคโนโลยีการบิน pdfรหัส 51 ขึ้นไป
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ pdfรหัส 50 ขึ้นไป 
การจัดการเทคโนโลยีการบิน pdfรหัส 53 ขึ้นไป
pdfรหัส 60 ขึ้นไป
การจัดการการบิน pdfรหัส 51 ขึ้นไป
วิทยาลัยการชลประทาน
pdfรหัส 48 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ pdfรหัส 59 ขึ้นไป pdfรหัส 54 – 58
เศรษฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ pdfรหัส 59 ขึ้นไป pdfรหัส 56 – 58
เศรษฐศาสตร์เกษตร
pdfรหัส 58 ขึ้นไป pdfรหัส 53 – 57
เศรษฐ์ศาสตร์เกษตรและทรัพยากร pdfรหัส 64 ขึ้นไป
ธุรกิจการเกษตร
pdfรหัส 58 ขึ้นไป pdfรหัส 51 – 57
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ pdfรหัส 64 ชึ้นไป pdfรหัส 55 – 63
โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์

pdf

เริ่มภาคปลาย 2563

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา pdfรหัส 50 ขึ้นไป
จิตวิทยา pdfรหัส 54 ขึ้นไป
นิติศาสตร์
pdfรหัส 50 ขึ้นไป
ภูมิศาสตร์
pdfรหัส 54 ขึ้นไป
รัฐศาสตร์ pdfรหัส 50 ขึ้นไป
สังคมวิทยามานุษยวิทยา
pdfรหัส 57 ขึ้นไป
อุตสาหกรรมเกษตร
pdfรหัส 56 ขึ้นไป
ภาษาตะวันออก

pdfรหัส 56 ขึ้นไป pdfรหัส 55
ภาษาอังกฤษ pdfรหัส 53 ขึ้นไป
ภาษาจีนธุรกิจ pdfรหัส 64 ขึ้นไป
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ pdfรหัส 64 ขึ้นไป
การบัญชี
pdfรหัส 53 ขึ้นไป
การพยาบาลสัตว์ pdfรหัส 57 ขึ้นไป
เทคนิคการสัตวแพทย์ pdfรหัส 57 ขึ้นไป  

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)
TITLE DOWNLOAD DOWNLOAD DOWNLOAD
เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) pdfรหัส 58 ขึ้นไป pdfรหัส 55 – 57
เกษตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ สองปริญญา pdfรหัส 52 ขึ้นไป
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) pdfรหัส 57 ขึ้นไป
เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) pdfรหัส 61 ขึ้นไป pdfรหัส 60
วิทยาการและเทคโนโลยีโพลีเมอร์ (นานาชาติ) pdfรหัส 64 ขึ้นไป pdfฤดูร้อน 65 pdfบังคับใช้
ตั้งแต่ภาคต้น

ปีการศึกษา 2566
ปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) pdfรหัส 51 ขึ้นไป
วิศวกรรมการบินและอวกาศ pdfรหัส 60 ขึ้นไป
โครงการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ pdfรหัส 50 ขึ้นไป
เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) pdfรหัส 53 ขึ้นไป
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) pdfรหัส 59 ขึ้นไป
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) pdfรหัส 58 ขึ้นไป
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (นานาชาติ) pdfรหัส 53 ขึ้นไป
การตลาด (นานาชาติ) pdfรหัส 60 ขึ้นไป
pdfรหัส 59
บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) pdfรหัส 63 ชึ้นไป
อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษา
TITLE DOWNLOAD DOWNLOAD
อัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ  

pdf
ตั้งแต่
22 กรกฎาคม 2565

pdf2557
อัตราค่าธรรมเนียมทางการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา