ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 ประกาศใช้แล้ว
โดยมีผลบังคับใช้กับการศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

Kasetsart University Regulations on Kasetsart University Undergraduate Studies B.E.2566 (2023)

Download

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด

The translation to this regulation is being translated.

Download

ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ ประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง

ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับเดิม (พ.ศ. 2559) และฉบับใหม่ (พ.ศ. 2566)

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับการศึกษาฉบับก่อนหน้า (Archived)

ปริญญาตรี

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559   รายละเอียดเพิ่มเติม

บัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม