โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 1 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค คลิกที่นี่

ตารางสอบไล่ โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16/1

วันที่ เวลาห้อง Zoom เปิด เวลาที่สอบจริง (รวมพัก) วิชาที่สอบ ZOOM (ดาวน์โหลด)
ส. 24 เม.ย. 2564 8.15 น. 9.00-12.20 น. 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)  

Meeting ID: 922 2254 6882
Passcode: 01417000

ส. 24 เม.ย. 2564 12.30 น. 13.00-16.10 น. 01403000 เคมี (AP Chemistry)  

Meeting ID: 938 2073 2428
Passcode: 01403000

อา. 25 เม.ย. 2564 8.00 น. 8.30-10.30 น. 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)  

Meeting ID: 917 4660 8699
Passcode: 01424000

อา. 25 เม.ย. 2564 11.00 น. 11.30-13.50 น. 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)  

Meeting ID: 970 0624 7320
Passcode: 01420000

อา. 25 เม.ย. 2564 14.00 น. 14.30-16.30 น. 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I)  

Meeting ID: 958 6462 8694
Passcode: 01355001

การเตรียมตัวในการเข้าสอบแบบออนไลน์

ขอให้ผู้เข้าสอบอ่านรายละเอียดในการดำเนินการได้ที่เว็บ https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1305.html

ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
registrar@ku.ac.th
การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ 096 224 2207
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ