โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 รอบที่ 3

ตรวจสอบสถานที่เพื่อเข้าสอบไล่ ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศผลการเรียน โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1 & 2

กำหนดการการเปิด TCAS 1/2564 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะแจ้งให้ทราบต่อไปในประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

การลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน แจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรม KULearn 0 2118 0100 ต่อ 8059-60
Facebook: KULearn
แนะแนวการเรียนการสอน ติดต่อออก roadshow จัดบูธของโครงการฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
รายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th