โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 2 (พฤษภาคม – กรกฏาคม พ.ศ. 2564)

เปิดการเรียนการสอนวันแรก วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | ลงทะเบียนเรียนล่าช้า รุ่นที่ 16/2 ได้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน | คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียน | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 16 ทั้ง 3 รอบ (พ.ศ. 2564)

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค

คลิกที่นี่เพื่อดูคะแนนรายบุคคล

รูปแบบการเข้าสอบของรุ่นที่ 16/2

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศ lockdown ของภาครัฐ และ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดรุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) ทั้ง 3 รอบ อยู่ในรูปแบบออนไลน์จากที่บ้านเท่านั้น

ตารางสอบไล่ โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16/2

วันที่ เวลาห้อง Zoom เปิด เวลาที่สอบจริง (รวมพัก) วิชาที่สอบ ZOOM (ดาวน์โหลด)
ส. 31 ก.ค. 2564 8.30 น. 9.00-12.05 น. 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) *
ส. 31 ก.ค. 2564 12.30 น. 13.00-15.40 น. 01403000 เคมี (AP Chemistry) *
ส. 31 ก.ค. 2564 13.00 น. 13.30-15.30 น. 01134000 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing)

11134000 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) นานาชาติ

*
อา. 1 ส.ค. 2564 8.00 น. 8.30-10.30 น. 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) *
อา. 1 ส.ค. 2564 11.00 น. 11.30-13.50 น. 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) *
อา. 1 ส.ค. 2564 14.00 น. 14.30-16.30 น. 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) *

* ตรวจสอบเลขห้อง / ลิงก์ได้ในประกาศคะแนนกลางภาค

การเตรียมตัวในการเข้าสอบแบบออนไลน์

ขอให้ผู้เข้าสอบอ่านรายละเอียดในการดำเนินการได้ที่เว็บ https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1305.html

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 1 (กุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564)

ประกาศผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ รุ่นที่ 16/1 [ คลิกที่นี่ ] ขอให้ทุกท่านโชคเอ !


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
registrar@ku.ac.th
การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ 096 224 2207
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ