โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.

ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาผ่านโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2564 (ยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564)

คลิกที่นี่เพื่อไปยังประกาศ

การยื่นสมัครเข้าศึกษาผ่านโควตาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ
ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 1/2565)

การดำเนินการในส่วนของ “การรับสมัครและคัดเลือก” จะดำเนินการผ่าน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิต ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ KU-TCAS 65 (https://admission.ku.ac.th)

ผู้เข้าสอบไม่จำเป็นต้องนำเกรดที่ได้ไปทำเป็น portfolio ทางฝ่ายการเรียนการสอน ฯ จะประมวลผลเกรดที่ดีที่สุดที่ยังไม่หมดอายุให้กับระบบรับสมัคร ฯ ให้โดยอัตโนมัติ

ระบบรับสมัคร ฯ ส่วนโครงการเรียนล่วงหน้า จะเปิดในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. และจะปิดระบบในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00 น. (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

(ปฏิทินโครงการ ฯ จะอัปเดตข้อมูลเมื่อกำหนดการอย่างเป็นทางการทุกส่วนได้รับการยืนยันจากฝ่ายรับสมัคร ฯ)

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 (สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564)

ขอความร่วมมือประเมินการเรียนการสอนและการจัดโครงการ ที่แบบฟอร์มนี้ เพื่อที่ทางโครงการ ฯ จะได้นำไปปรับปรุงการดำเนินงานในรุ่นถัดไป

ประกาศผลการเรียน รุ่นที่ 16/3 แล้ว คลิกที่นี่ ขอให้ผู้เข้าสอบโชคเอ !

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน | คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียนที่ https://learn.ku.th | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 16 ทั้ง 3 รอบ (พ.ศ. 2564)

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ประกาศผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ รุ่นที่ 16/1 [ คลิกที่นี่ ] ขอให้ทุกท่านโชคเอ !

ประกาศผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ รุ่นที่ 16/2 [ คลิกที่นี่ ] ขอให้ทุกท่านโชคเอ !


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
registrar@ku.ac.th
การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ 096 224 2207
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ