โครงการเรียนล่วงหน้าของ มก.

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 3 (สิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2564)

สอบกลางภาค วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2564 (ดูตารางสอบแต่ละวิชาในหน้าลงทะเบียนเรียน)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเรียน | คลิกที่นี่เพื่อเข้าเรียนที่ https://learn.ku.th | ปฏิทินการศึกษา รุ่นที่ 16 ทั้ง 3 รอบ (พ.ศ. 2564)

การเตรียมตัวในการเข้าสอบแบบออนไลน์

ขอให้ผู้เข้าสอบอ่านรายละเอียดในการดำเนินการได้ที่เว็บ https://askme.registrar.ku.ac.th/ans/1305.html

ตารางสอบ และ ZOOM Meeting ID สำหรับเข้าสอบ

ห้ามเข้าสอบสายกว่าเวลาที่เริ่มสอบไปแล้ว 30 นาที (ไม่ชดเชยเวลาที่เข้าล่าช้า)
ผู้ที่เข้าสอบสายจะถือว่า “ขาดสอบ” และจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา วัน-เวลาสอบกลางภาค เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา ZOOM Meeting ID / Passcode Click
1 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)  ส. 25 ก.ย. 2564
9.00 – 12.00 น.
8.30 น. 951 5816 0618
01417000
Click
2 01403000 เคมี (AP Chemistry) ส. 25 ก.ย. 2564
13.00 – 16.00 น.
12.30 น. 933 6067 7610
01403000
Click
3 01134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing)
(ภาษาไทย + International Program)
 ส. 25 ก.ย. 2564
13.30 – 15.10 น.
13.00 น. 972 4087 7958
01134001
Click
4 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)  อา. 26 ก.ย. 2564
8.30 – 10.30 น.
8.00 น. 938 2773 5051
01424000
Click
5 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) อา. 26 ก.ย. 2564
11.30 – 13.30 น.
11.00 น. 945 9934 7909
01420000
Click
6 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) อา. 26 ก.ย. 2564
14.30 – 16.30 น.
14.00 น. 936 3926 7904
01355001
Click

รูปแบบการเข้าสอบของรุ่นที่ 16/3

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกาศ lockdown ของภาครัฐ และ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดรุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) ทั้ง 3 รอบ อยู่ในรูปแบบออนไลน์จากที่บ้านเท่านั้น

รูปแบบการเรียนการสอน

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก (Learner-Centric) โดยอาจารย์ผู้สอนได้เตรียมเนื้อหาหลักให้เรียนไว้ครบถ้วนแล้วตั้งแต่ต้น ผู้เรียนออกแบบเส้นทางการเรียน (Learning Track) ด้วยตนเอง สามารถเรียนเมื่อไรก็ได้เมื่อพร้อมและสะดวก (แต่อย่าลืมว่า 6 สัปดาห์ก็สอบแต่ละครึ่งแล้วนะ !)

อย่างไรก็ตามหากสงสัยเรื่องใด ๆ ระหว่างเรียน สามารถสอบถามอาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางที่อาจารย์เตรียมไว้ได้เลย และอาจารย์อาจจะมีนัดหมายเพื่อพูดคุยกันครั้งถึงสองครั้งก่อนสอบแต่ละครึ่ง อย่าลืมติดตามประกาศในระบบการเรียนการสอนด้วยนะ

เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนที่เว็บ https://learn.ku.th หากลงทะเบียนแล้วจะพบกับรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ (ติดปัญหาการเข้าสู่ระบบ ? กดที่วิธีการเข้าระบบการเรียนการสอน เมนูด้านขวามือ)

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รุ่นที่ 16 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

ประกาศผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ รุ่นที่ 16/1 [ คลิกที่นี่ ] ขอให้ทุกท่านโชคเอ !

ประกาศผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ รุ่นที่ 16/2 [ คลิกที่นี่ ] ขอให้ทุกท่านโชคเอ !


โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเข้าศึกษาด้วยช่องทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางอื่น ๆ ก็ตาม ที่มีผลการเรียนถึงเกณฑ์และไม่หมดอายุผลการเรียน สามารถอ่านรายละเอียดและดำเนินการได้

คลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิต

คำเตือน: หมดเขตการเทียบโอนของปีการศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาไทย วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และหลักสูตรนานาชาติ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


ประกาศและแบบฟอร์ม

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนและระยะเวลาในการเก็บผลการเรียนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • ขยายเวลาในการเก็บผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า จากเดิม 1 ปีการศึกษา เป็น 3 ปีปฏิทิน
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
  • กำหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากผลการเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าได้
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
 • เอกสารคำร้องทั่วไปของโครงการเรียนล่วงหน้า

ติดต่อเรา

 

ผู้ประสานงานโครงการเรียนล่วงหน้า ฯ 0 2118 0100 ต่อ 8231
registrar@ku.ac.th
การลงทะเบียนเรียน ระบบการเรียนการสอนและการสอบ 096 224 2207
Facebook: KULearn
กระบวนการการยื่นโควตา การสอบสัมภาษณ์ ฯ การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา การมอบตัวเป็นนิสิต 0 2118 0100 ต่อ 8046-51
admission@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์) รวมถึงการอุทรณ์ผลการสอบ ฯ 0 2562 5555 ต่อ 646141-6
sci@ku.ac.th
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ
การเรียนการสอนของรายวิชาต่าง ๆ ในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (หลักการตลาด) การสอบวัดผล อุทรณ์ผลการสอบ ฯ