ปฏิทินโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รุ่นที่ 17 (จัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ รุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2565) – อยู่ในระหว่างการพิจารณาปฏิทินโครงการ ฯ เนื่องจากปฏิทินการศึกษาส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 เพิ่งผ่านการพิจารณาแล้วเสร็จ

ปฏิทิน

รุ่นที่ 16 (จัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ รุ่นที่ 3 ปี พ.ศ. 2564) – 3 รุ่น

ปฏิทิน

รุ่นที่ 15 (จัดการเรียนการสอนและการสอบแบบออนไลน์ รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2563) – 3 รุ่น

ปฏิทิน

รุ่นที่ 14 (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2562) – 2 รุ่น

ปฏิทิน