ปฏิทินโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563)

 

ขั้นตอนโครงการ รุ่นที่ 15 รอบที่ 1
(ยุบรวมกับ 15/2)
รุ่นที่ 15 รอบที่ 2 รุ่นที่ 15 รอบที่ 3
วันเริ่มเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ KU Learn
ที่เว็บไซต์ https://kulearn.online
จ. 17 ก.พ. 2563 จ. 11 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. 2563
จ. 17 ก.พ. 2563 (รวมรอบที่ 15/1 และ 15/2)
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน วิชาละ 500 บาท
สมัครได้ตลอดเวลา
โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้ครั้งละ 120 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนและเข้าสอบ (Credit)
• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน รายวิชาละ 4,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 22 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 14 มิ.ย. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 13 ก.ย. 2563
จ. 17 ก.พ. – อา. 14 มิ.ย. 2563
• ช่วงราคาพิเศษ ลดค่าลงทะเบียนเรียน 1,000 บาท
เหลือเพียงรายวิชาละ 3,500 บาท
จ. 17 ก.พ. – อา. 1 มี.ค. 2563 จ. 11 – อา. 24 พ.ค. 2563 จ. 17 ส.ค. – อา. 30 ส.ค. 2563
ตรวจสอบห้องสอบกลางภาค พ. 25 มี.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 16 ก.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบกลางภาค ส. 28 – อา. 29 มี.ค. 2563 ส. 20 – อา. 21 มิ.ย. 2563 ส. 19 – อา. 20 ก.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 28 มี.ค. 2563 ส. 20 มิ.ย. 2563 ส. 19 ก.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 29 มี.ค. 2563 อา. 21 มิ.ย. 2563 อา. 20 ก.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
วันสุดท้ายสำหรับการประกาศคะแนนสอบกลางภาค * อ. 28 เม.ย. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 21 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. อ. 20 ต.ค. 2563 เวลา 16:30 น.
ตรวจสอบห้องสอบไล่ พ. 6 พ.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 29 ก.ค. 2563 เวลา 16:30 น. พ. 4 พ.ย. 2563 เวลา 16:30 น.
วันสอบไล่ ส. 9 – อา. 10 พ.ค. 2563 ส. 1 – อา. 2 ส.ค. 2563 ส. 7 – อา. 8 พ.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
• 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics)
เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชม.)
ส. 9 พ.ค. 2563 ส. 1 ส.ค. 2563 ส. 7 พ.ย. 2563
• 01403000 เคมี (AP Chemistry)
เวลา 13:00-16:00 น. (3 ชม.)
• 01424000 ชีววิทยา (AP Biology)
เวลา 09:00-11:00 น. (2 ชม.)
อา. 10 พ.ค. 2563 อา. 2 ส.ค. 2563 อา. 8 พ.ย. 2563
• 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics)
เวลา 12:00-14:00 น. (2 ชม.)
วันสุดท้ายสำหรับการประกาศผลการเรียน (เกรด) * พ. 10 มิ.ย. 2563 พ. 2 ก.ย. 2563 จ. 30 พ.ย. 2563
อ. 8 ธ.ค. 2563
วันหมดอายุการเข้าใช้งาน (เฉพาะประเภท Credit) จ. 11 พ.ค. 2563 จ. 3 ส.ค. 2563 จ. 9 พ.ย. 2563
(รวมรอบที่ 1 และ 2)
วันเปิดระบบยื่นผลการเรียน TCAS รอบที่ 1/2564 ** ส. 5 ธ.ค. 2563 9.00 น. – อา. 10 ม.ค. 2564 18.00 น.
ที่เว็บ https://admission.ku.ac.th
วันประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 ศ. 22 ม.ค. 2564
วันสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2564 โครงการเรียนล่วงหน้า ส. 30 ม.ค. 2564
วันประกาศผลการผ่านการสอบสัมภาษณ์ ส. 30 ม.ค. 2564
วันเข้าระบบ Clearing House ของผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ. 22 – อ. 23 ก.พ. 2564
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันหมดอายุผลการเรียน อา. 31 ธ.ค. 2566

* คะแนนสอบกลางภาคและผลการเรียนจะประกาศก่อนกรณีที่รายวิชานั้น ๆ พร้อมประกาศ แต่ไม่เกินวันที่ปฏิทินกำหนด
** ระบบรับสมัครฯ จะนำผลการเรียนที่ดีที่สุดไปแสดงผลให้โดยอัตโนมัติ กรณีผลการเรียนรุ่นที่ 15 รอบที่ 3 ประกาศไม่ทันวันรับสมัครวันแรก ผู้ดูแลระบบจะนำข้อมูลเข้าให้อีกครั้งในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

  1. ผู้ลงทะเบียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) จะสามารถเข้าเรียนในบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KU Learn Powered by Open EdX (https://learn.ku.th) ได้ตลอดเวลาในระยะเวลา 120 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาจากวันที่ทำรายการลงทะเบียนเรียนสำเร็จต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลา 120 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก หากประสงค์ที่จะเข้าใช้งานต่อเนื่อง จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อต่ออายุการเข้าถึงบทเรียน
  2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเรียนได้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาในภายหลัง มีความประสงค์ที่จะเข้าสอบเพื่อได้ผลการเรียน (เกรด) จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรูปแบบ เรียนพร้อมเข้าสอบ (Credit) ตามอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และภายในระยะเวลาของปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบวัดผล กำหนดไว้
  3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ทุกรายวิชา ทุกรุ่น ทุกรอบ และทุกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน ครอบคลุมเฉพาะการได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ KU Learn Powered by Open EdX (https://kulearn.online) และการเข้าสอบในระบบการสอบ KU LAM เท่านั้น ไม่รวมไปถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อชำระเงินแล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้ชำระไปแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. ผู้ลงทะเบียนเรียนต้องตรวจสอบกำหนดการวันและเวลาในการเข้าสอบกลางภาค และสอบไล่ก่อนลงทะเบียนเรียน การไม่เข้าสอบ เข้าระบบการสอบเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือขาดสอบใด ๆ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช้ใด ๆ ยกเว้นเพียงแต่กรณีผู้จัดสอบไม่สามารถจัดสอบให้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือกรณีผู้เข้าสอบมีปัญหาในการสอบในระบบการจัดสอบ KU LAM ซึ่งไม่ได้มาจากความพยายามส่อทุจริต หรือการทุจริตการสอบเท่านั้น
  5. ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลที่ไม่ได้เข้าสอบ หรือขาดสอบวัดผลกลางภาค จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ของวิชานั้น ๆ

เข้าสู่ระบบ KU Learn Powered by Open EdX