โควตาการรับเข้าศึกษาพิเศษของโครงการเรียนล่วงหน้าฯ

การรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2566

เปิด

การรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2565

เปิด

การรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564

เปิด

การรับนักเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้าศึกษาในสังกัดคณะวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563

เปิด