พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียด / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ มก. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตจะต้องดำเนินการติดต่อขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง หรือขอให้จัดส่งผ่านไปรษณีย์ ภายในวันที่  30 เมษายน 2567 (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) และหลังจากนั้นจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาปริญญาบัตร จำนวน 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2567  เป็นต้นไป โดยเป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2565  

E-BOOK    หนังสือหนังสือเผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


2565

Graduation 2023  / 2565

สูจิบัตร
กำหนดการ upcoming…
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  upcoming…
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท – เอกบัณฑิตวิทยาลัย  upcoming…
ทำเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 live
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 live
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 live
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 live