พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

รายละเอียด / ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศ มก. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การขอรับปริญญาบัตร สำหรับบัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

บัณฑิตจะต้องดำเนินการติดต่อขอรับปริญญาบัตรด้วยตนเอง หรือขอให้จัดส่งผ่านไปรษณีย์ ภายในวันที่  30 เมษายน 2567
(ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
และหลังจากนั้นจะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาปริญญาบัตร จำนวน 2,000 บาท ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2567  เป็นต้นไป
โดยเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ (อ่านรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมบริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฏาคม 2565

หนังสือหนังสือเผยแพร่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Graduation 2023  / 2565

สูจิบัตร

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  upcoming…
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท – เอกบัณฑิตวิทยาลัย  upcoming…

ทำเนียบบัณฑิตเกียรตินิยม 

รับชมการถ่ายทอดสด และย้อนหลัง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9-12 ตุลาคม 2566