ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา
https://advisor.ku.ac.th/


คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 2556   |   2546   |   2541  

สิทธิและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต

อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณบดีเพื่อให้ทําหน้าที่ควบคุมแนะนํา และให้คำปรึกษาด้านการเรียนและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนของนิสิตในคณะมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

 1.  แนะนําเรื่องระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา
 2.  แนะนําและทําแผนการเรียนของนิสิตร่วมกับนิสิตให้ถูกต้องตามหลักสูตรที่กําหนด
 3.  พิจารณาคําร้องต่างๆ ของนิสิต การลงทะเบียนเรียน การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่มรายวิชา การงดเรียนบางรายวิชาและจํานวนหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาของนิสิต
 4.  แนะนําวิธีการเรียน ให้คําปรึกษา ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนิสิต
 5.  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนิสิตในมหาวิทยาลัย
 6.  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนิสิต ให้เป็นไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกําหนด
  กรณีที่นิสิตกระทําผิดวินัยใหอาจารย์ที่ปรึกษารายงานให้หัวหน้าภาควิชาและคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาโทษทางวินัยต่อไป

ประโยชน์ที่นิสิตพึงได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 1.  ได้รับแง่คิด หลักคิด และมุมมองทางการศึกษาและพัฒนาตน เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆ ของนิสิต
 2.  มองเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) ตลอดจนมีการพัฒนาการในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
 3.  ความอบอุ่นใจและความมั่นใจในการศึกษา
 4.  เกิดความรู้สึกที่ดีและผูกพันต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5.  ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
 6.  สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กําหนด

คุณลักษณะอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี

 1.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ใจกว้างและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยปราศจากอคติทางด้านเชื้อชาติและศาสนา
 2.  รับรู้และเขาใจสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วและถูกต้องสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์
 3.  มีหลักจิตวิทยาและความรู้ในด้านการให้คำปรึกษา
 4.  เอาใจใส่และติดตามนิสิตอย่างสม่ำเสมอ มีเวลาและเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าพบ
 5.  ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต มีคุณธรรมและยึดถือจรรยาบรรณของอาจารย์ที่ปรึกษา

ความรับผิดชอบ ตามบทบาทและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา

อบรม / สัมมนา

67 บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ใจนิสิตเพื่อพิชิตความเครียด