กรอกเกรด KU5

ระบบเกรดฯ เฉพาะเครือข่ายของ มก. เท่านั้น หากใช้เครือข่ายอื่นต้องติดตั้งโปรแกรม VPN ก่อนการใช้งาน
โปรดพิมพ์เอกสาร KU5/KU7 เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ภาควิชา จำนวน 1 ชุด โดยอาจารย์ผู้สอนและหัวหน้าภาควิชาลงนามให้เรียบร้อย

แก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้สอน/แต่งตั้งให้อาจารย์ท่านอื่นเป็นตัวแทน

1. อาจารย์ตรวจสอบรายชื่อผู้สอนหลักในตารางเรียน
2. ปรับปรุงผู้สอนในตารางเรียน
3. รอระบบอัพเดต 1 ชั่งโมง

การแก้ไขคะแนน KU7

1. อาจารย์ผู้สอนหลักเข้าไปแก้ไข KU7 ในระบบเกรดออนไลน์
2. ปริ้น KU7 เสนอ (1)หัวหน้าภาค และ(2)คณบดี อนุมัติ
3. นำเข้า (3)คณะกรรมการประจำคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
4. เอกสารประกอบการแก้ไขคะแนน
– เกณฑ์การให้คะแนน
– คะแนนดิบก่อนและหลังการแก้ไข
5. นำส่งสำนักบริหารการศึกษา  เพื่อนำเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
6. เจ้าหน้าที่นำเข้าระบบเกรดออนไลน์

แก้ไขรายชื่อนิสิต
แก้ไขรายชื่อวิชาเรียน