ยื่นคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักบริหารการศึกษาจึงขอปรับเปลี่ยนการรับคำร้องของนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน (และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตที่บางเขน) เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ทั้งหมด ตามประกาศมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 21

การยื่นคำร้องทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) ของนิสิตเท่านั้น (ยกเว้นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ ให้ใช้ Gmail ส่วนตัวของนิสิตได้ เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ KU-Google จะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างยังไม่ได้คืนสถานภาพนิสิต)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ที่นี่ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มคำร้องขอเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

เฉพาะนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • แนบเอกสารหลักฐานเพื่อการคืนเงิน ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • แนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • นิสิตจะได้รับเงินคืนประมาณ 2-3 เดือน หลังจากที่ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาดิจิทัล

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น (นิสิตบัณฑิตศึกษา เฉพาะใบรายงานคะแนน)

 • ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่แบบฟอร์มระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารชุดละ 20 บาท
 • เอกสารดิจิทัลแต่ละชุดมีอายุการรับรอง 4 เดือน ตามที่ระบุไว้บนเอกสาร

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษาดิจิทัล

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องต่าง ๆ ที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต แล้วเท่านั้น โดยสแกนเอกสารแล้วอัปโหลดในแบบฟอร์มที่ระบุ
 • กรณีลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านเมนู เลือกรูปแบบ/การเงิน บนระบบ my.ku.th

คำร้องทั่วไป

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต แล้วเท่านั้น โดยสแกนเอกสารแล้วอัปโหลดในแบบฟอร์มที่ระบุ
 • กรณีลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนิสิต (500 บาท) นิสิตชำระผ่าน QR Code ทันทีเมื่อส่งแบบฟอร์ม
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าต่าง ๆ ภายหลัง จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านเมนู เลือกรูปแบบ/การเงิน บน my.ku.th

คำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องต่าง ๆ ที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะส่งอีเมลเรื่องคืนมาให้นิสิต ให้นิสิตนำเอกสารเหล่านั้นมาอัปโหลดที่นี่)
  • คลิกที่นี่ เพื่อไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ
 • กรณีนิสิตต้องดำเนินการเรื่องขอคืนสถานภาพนิสิต ต้องดำเนินการที่บัณฑิตวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน
 • แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยนิสิตจะต้องเข้าไปชำระผ่าน QR Code ที่ระบบสารสนเทศนิสิต (https://regis.ku.ac.th) ก่อนที่จะมีสิทธิ์ใช้ระบบสารสนเทศนิสิตต่อไปได้

คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน (บัณฑิตศึกษา)

ยื่นคำร้อง

การขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • การขอคืนสถานภาพนิสิต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนิสิต ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >> http://www.grad.ku.ac.th

คำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต

ยื่นคำร้อง