ยื่นคำร้องออนไลน์ สำหรับนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน

Download Form

1. คำร้องขอลงทะเบียนเรียน    Request for Registration
2. คำร้องทั่วไป    General Request
3. ใบลาพักการศึกษา   Request for Leave of Absence Request 
4. ใบลาออก   Resignation Form
5. KU1 Registration Form
6. KU3 Add-Drop Form

 

สำนักบริหารการศึกษาให้บริการรับคำร้องของนิสิตสังกัดส่วนกลางบางเขน (และนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนข้ามวิทยาเขตที่บางเขน) เป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ทั้งหมด

การยื่นคำร้องทั้งหมดนี้จะต้องเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ KU-Google (@ku.th) ของนิสิตเท่านั้น (ยกเว้นคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ ให้ใช้ Gmail ส่วนตัวของนิสิตได้ เนื่องจากบัญชีผู้ใช้ KU-Google จะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างยังที่ไม่ได้คืนสถานภาพนิสิต)

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถส่งคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน ที่นี่ เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

แบบฟอร์มคำร้องขอเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา

เฉพาะนิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • แนบเอกสารหลักฐานเพื่อการคืนเงิน ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • แนบหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ตามที่แบบฟอร์มกำหนด
 • นิสิตจะได้รับเงินคืนประมาณ 2-3 เดือน หลังจากที่ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  >>

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาดิจิทัล

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น (นิสิตบัณฑิตศึกษา เฉพาะใบรายงานคะแนน)

 • ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนที่แบบฟอร์มระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเอกสารชุดละ 20 บาท
 • เอกสารดิจิทัลแต่ละชุดมีอายุการรับรอง 4 เดือน ตามที่ระบุไว้บนเอกสาร

คำร้องขอเอกสารทางการศึกษาดิจิทัล  >>

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องต่าง ๆ ที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต แล้วเท่านั้น โดยสแกนเอกสารแล้วอัปโหลดในแบบฟอร์มที่ระบุ
 • กรณีลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านเมนู เลือกรูปแบบ/การเงิน บนระบบ my.ku.th

คำร้องทั่วไป (ปริญญาตรี)  >>

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ (ระดับปริญญาตรี)

เฉพาะนิสิตปริญญาตรี สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และคณบดีเจ้าสังกัดนิสิต แล้วเท่านั้น โดยสแกนเอกสารแล้วอัปโหลดในแบบฟอร์มที่ระบุ
 • กรณีลงทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงรายวิชาล่าช้า แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • ค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนิสิต (500 บาท) นิสิตชำระผ่าน QR Code ทันทีเมื่อส่งแบบฟอร์ม
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนล่าช้าต่าง ๆ ภายหลัง จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว ผ่านเมนู เลือกรูปแบบ/การเงิน บน my.ku.th

คำร้องขอคืนสถานภาพนิสิต (ปริญญาตรี)  >>

ยื่นคำร้อง

แบบฟอร์มรับคำร้องออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น

 • คำร้องต่าง ๆ ที่ยื่น ต้องผ่านการลงนามจาก อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา และได้รับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว นิสิตดาวน์โหลดเอกสารคืนที่ระบบติดตามคำร้อง (WRTS) https://info.grad.ku.ac.th/track/ และให้นิสิตนำเอกสารเหล่านั้นมาอัปโหลดที่นี่)
   • คลิกที่นี่ เพื่อไปที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดำเนินการ
 • กรณีนิสิตต้องดำเนินการเรื่องขอคืนสถานภาพนิสิต ต้องดำเนินการที่บัณฑิตวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน
 • แนบเอกสาร KU 1 / KU 3 ที่ลงนามครบถ้วนให้เรียบร้อย
 • กรณีมีค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่าง ๆ จะถูกคิดหลังจากรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยนิสิตจะต้องเข้าไปชำระผ่าน QR Code ที่ระบบสารสนเทศนิสิต https://regis.ku.ac.th ก่อนที่จะมีสิทธิ์ใช้ระบบสารสนเทศนิสิตต่อไปได้
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน  >>
ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา / ลาพักการศึกษา / ลาออก   >>
(ปริญญาโท / เอก)        
ยื่นคำร้อง

การขอคืนสถานภาพนิสิตออนไลน์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สังกัดส่วนกลางบางเขนเท่านั้น (ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย)

 • การขอคืนสถานภาพนิสิต รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียมการขอคืนสถานภาพนิสิต ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ >> http://www.grad.ku.ac.th