ปรัชญาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง บูรณาการความรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต”

บางเขน

วิทยาเขตกำแพงแสน

วิทยาเขตศรีราชา

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

สถาบันสมทบ