ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
คณะวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
บช.บ. บัญชี 2564        | 
2560        | 
2555        | 
2551        | 
บธ.บ. การเงิน 2560        | 
2555        | 
2550        | 
บธ.บ. การจัดการ 2560        | 
2555        | 
2549        | 
 บธ.บ. การจัดการการผลิต 2559        | 
2554        | 
บธ.บ. การตลาด 2560        | 
2555        | 
2549        | 
บธ.บ. การตลาด (นานาชาติ) 2557        | 
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 2563        | 
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ศศ.ม. การเงินประยุกต์ 2560        | 
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร