จัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ปี 1 รหัส 67

การจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนิสิตใหม่ ทุกวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2567

นิสิตที่พลาดการสอบทุกรอบขอให้ไปสอบพร้อมกับกลุ่มที่ 3 

สอบวันที่ 11 – 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 

    >>>  ทำไม? …. ต้องสอบ KU-KET 

 ตอบ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตามความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ  ให้ตรงตามศักยภาพ และการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละคน เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ และการทำงานในอนาคตของนิสิต  เดิมกำหนดใช้คะแนน O-NET03 ภาษาอังกฤษ สำหรับการจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในเรื่องของพัฒนาระบบคลังข้อสอบของ KU-EXITE  เพื่อใช้วัดผลการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาตรีก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้นำแบบทดสอบนี้ มาใช้วัดผลการเรียนรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้วย

โดยเรียกการสอบนี้ว่า KU-KET  (เคยู เค็ท) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านระบบ TCAS ทั้งนี้คะแนน KU-KET เป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยใช้จัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานด้วย เช่นเดียวกับ คะแนนอื่น (คะแนน KU-EPT  TOEFL  IELTS SAT) ดังนั้น นิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส67) ทุกคน ทุกวิทยาเขต ต้องเข้ารับการทดสอบวัดผลภาษาอังกฤษ KU-KET แบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

 

>>>  Login เข้าระบบสอบอย่างไร

 ตอบ   1. เปิดเว็บไซต์ พิมพ์ exam.ku.th (ถ้าไม่ได้ให้ลองใช้โหมดไร้ตัวตน)  2. ไปที่ปุ่ม Login ใส่เลขประชาชน 13 หลัก ทั้ง User และ Password

 

>>>  ทำไมถึง Login เข้าระบบสอบแล้วไม่เจอข้อสอบ

 ตอบ   ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ล็อกอินด้วยเลขประจำตัวประชาชน (ตามวิธีการเข้าระบบด้านล่าง) ไม่ใช่เข้าด้วย @gmail.com ส่วนตัว ถ้าเข้าถูกต้องชื่อที่ปรากฏมุมขวาจะต้องเป็น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย (ตามที่ยืนยันสิทธิ์กับ ทปอ.)

 

>>>  ถ้าไม่สอบ KU-KET  แต่นำคะแนนอื่นมายื่นแทนได้หรือไม่

 ตอบ  ไม่ได้ นิสิตทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ KU-KET เฉพาะนิสิตหลักสูตรนานาชาติ/ภาษาอังกฤษเท่านั้น ที่สามารถนำผลคะแนนอื่นมาใช้เทียบจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หลังจากสอบ KU-KET แล้ว

หากไม่มีคะแนนสอบใดเลย มหาวิทยาลัยจะไม่สามารถจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้แก่นิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ได้

 

>>>  ถ้า สอบ KU-KET ด้วยแล้ว แต่มีคะแนนอื่นที่ดีกว่า ยื่นคะแนนอื่นด้วยได้หรือไม่

 ตอบ   ได้  มหาวิทยาลัยจะใช้คะแนนที่ดีที่สุด นำมาใช้ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตต่อไป

 

>>>  ถ้า สอบ KU-KET แล้ว  แต่  คะแนนออกมาไม่ดี ทำอย่างไร

 ตอบ   ไม่เป็นไร คะแนนสอบที่ออกมา ทำให้นิสิตทราบว่า ได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษตัวแรกวิชาใด หรือต้องเข้ารับการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน และ ทำให้นิสิตทราบว่า ควรจะเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในด้านภาษาอย่างไร  ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

 

>>>  คำถามจากทางบ้าน “อยากให้มีเวลาสอบ KET มากกว่า และอยากเสนอให้ลดระดับข้อสอบลง เพื่อให้เท่ากับระดับมัธยมศึกษา”

 ตอบ   เวลาในการสอบ KET เป็นเวลามาตรฐาน  หากนิสิตทำไม่ได้ตามเวลาที่กำหนดหรือทำไม่ทัน จะถูกเปรียบเทียบกับมาตรฐาน เช่นเดียวกับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เวลาที่กำหนดถ้าเราทำไม่ได้ตามเวลาก็เป็นเครื่องวัดความรู้ความสามารถอยู่แล้วไม่ได้แปลว่าข้อสอบให้เวลาน้อย

 

>>>  หลักสูตรนานาชาติ  ที่ไม่ได้กำหนดให้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ต้องสอบ KU-KET หรือไม่

 ตอบ  สอบหรือไม่สอบก็ได้ แต่แนะนำและสนับสนุนให้สอบ เพื่อผลประโยชน์ของนิสิตเอง และเป็นข้อมูลให้กับหลักสูตร และมหาวิทยาลัยว่า นิสิตที่เข้าไปเรียน มีความรู้ความสามารถเพียงใด เพราะมีกรณีที่นักเรียนเข้าไปเรียนแล้ว เรียนไม่รู้เรื่อง หรือเรียนไม่ได้   เกิดข้อสงสัยว่า จริงๆแล้วนิสิตที่เข้ามาเรียนนั้นมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ฟังอาจารย์สอนได้รู้เรื่องหรือไม่ การสอบ KU-KET ก็จะเป็นข้อมูลให้กับทางหลักสูตรเพื่อที่จะมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับนิสิตต่อไป

>>>  ถ้ามีคะแนน O-NET03  นำมายื่น ได้หรือไม่

 ตอบ  สามารถนำมายื่นได้  เพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังคงขอความร่วมมือให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้ารับการทดสอบ KU-KET  เพื่อจะได้นำผลสอบไปเปรียบเทียบ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา ก่อนสำเร็จการศึกษาให้แก่นิสิต  หรือการสอบ KU-EXITE ต่อไป

 

>>> อะไรคือ ข้อดีของข้อสอบ KU-KET 

 ตอบ   ข้อสอบ KU-KET เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย การวัด 3 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 : Listening (เต็ม 40) ส่วนที่ 2 : Structure & Writing Ability (เต็ม 30) ส่วนที่ 3 : Reading Comprehension (เต็ม 30)  ซึ่งการทดสอบนี้ สามารถเทียบเท่ากับมาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) อีกด้วย

 

>>> ต้องการตรวจสอบผลคะแนนภาษาอังกฤษอีกครั้งหลังจากการสอบไปแล้ว หรือว่า ต้องการทราบว่ามหาวิทยาลัยจะจัดชั้นเรียนให้นิสิตอย่างไร

ตอบ  นิสิตตรวจสอบผล >>> https://kasets.art/SEoj2E  ถ้าคะแนนยังไม่ปรากฏ โปรดรอเจ้าหน้าที่อัปเดตฐานข้อมูลประมาณ 1-2 วัน

>>> สอบ KET แล้ว และรู้ว่าตนเองต้องเริ่มเรียนวิชาอะไรแล้ว  ต้องทำอะไรต่อไปอีก

ตอบ   เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเรียนวิชานั้นๆ  เมื่อถึงวันเปิดเรียน  หากได้เริ่มเรียนวิชา 01355101 และ 01355102 นิสิตภาคปกติ มหาวิทยาลัยจะลงทะเบียนเรียนให้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2567 นิสิตดูวันเวลาเรียน ของหมู่เรียนนั้นๆ ได้ที่เว็บ my.ku.th นิสิตภาคพิเศษ/นานาชาติ/ภาษาอังกฤษ  ต้องลงทะเบียนเรียนเอง ตามวันที่กำหนด ได้ที่เว็บ my.ku.th เช่นกัน  หรือติดตามประกาศได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยทะเบียนของวิทยาเขตที่ตนเองสังกัด   ส่วนวิชา 01355103 หรือ 01355XXX การลงทะเบียนเรียน ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนตามหลักสูตรกำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่ได้ลงให้  โดยเฉพาะวิชา 01355XXX เลือกเรียนได้ตามที่นิสิตถนัดและต้องการพัฒนาทักษะภาษาด้านนั้น

 

1. เกณฑ์การใช้คะแนนอื่นในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

 

สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2563 – 2566
(หลักสูตรที่ไม่ได้ระบุในรายชื่อ 22 หลักสูตร)

สำหรับหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567
(ยกเว้นหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2567 ใช้เกณฑ์เดิม)

 

2. กำหนดสอบ KET1  

>>>>> ทุกรอบสอบ นิสิตเข้าระบบสอบ KULAM ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก โดยวิทยาเขตเป็นผู้ส่งข้อมูลให้ผู้ดูแลระบบสอบ

   

   

           

 

เปิดระบบสอบ ………… ของวันแรกของการสอบ

ปิดระบบสอบ 23.59 น. ของวันสอบสุดท้าย

 

3. วิธีเข้าระบบสอบ KULAM  ที่นี่ >>>>> https://exam.ku.th

>> ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

>>ในการเข้าระบบสอบ ไม่ต้องกดปุ่ม Google Login (เนื่องจากนิสิตใหม่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ @ku.th จนกว่าจะเปิดภาคการศึกษา)

NOTE : หากถึงวันสอบแล้วไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ตามข้อ 8 ก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วัน

4. ซ้อมสอบ  : ให้นิสิตเข้าไปทำข้อสอบซ้อมสอบก่อนสอบจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบสอบ

 • สามารถเข้าระบบสอบ และเริ่มทำข้อสอบ ได้ตั้งแต่เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันสอบวันแรก ที่กำหนดไว้ในแต่ละรอบสอบ
 • ที่ชื่อวิชา (Program/Subject) เลือกวิชา “KU-EXITE and Kasetsart English Test (KET)
 • ข้อสอบซ้อมสอบจะเป็นข้อสอบสั้น ๆ ชื่อ “1 – Practice for KET1” จำนวน 1  ชุด ใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ให้ทำก่อนเริ่มสอบจริงเพื่อคุ้นเคยกับการทำงานของระบบ และทดสอบอุปกรณ์ว่าพร้อมทำข้อสอบหรือไม่ (โดยเฉพาะส่วนของการฟังที่ต้องทำต่อเนื่อง)
  • ในขั้นตอนนี้นิสิตจะมีข้อสอบ 2 ชุด คือข้อสอบซ้อมสอบและข้อสอบจริง อย่าเพิ่งทำข้อสอบจริง ให้ทำข้อสอบซ้อมสอบก่อน หากเผลอกดเข้าข้อสอบจริง ให้ปิดหน้าจอทันทีและเปิดหน้าจอเพื่อเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

5. ทำข้อสอบจริง : นิสิตสามารถเลือกสอบเวลาใดก็ได้ ตลอด 24 ชม. ตามกำหนดการสอบที่ระบุไว้ (สอบเมื่อนิสิตพร้อม) และขอให้ตั้งใจทำข้อสอบด้วยตัวเอง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนิสิต และมหาวิทยาลัยจะได้นำผลสอบที่ได้ ใช้สำหรับจัดชั้นเรียนและวัดผลการเรียนรู้ต่อไป

 • ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เป็นข้อสอบมาตรฐานเดียวกับ KU-EXITE (สอบวัดผลทักษะการใช้งานภาษาอังกฤษก่อนการจบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
  • ข้อสอบการฟัง (Listening) ทดสอบการฟังภาษาอังกฤษและเลือกการโต้ตอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือตอบคำถามให้ตรงกับการสนทนาที่ได้รับฟัง ใช้เวลาไม่เกิน 25 นาที
  • ข้อสอบการใช้ภาษาอังกฤษ และการอ่าน ทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษ Grammar การอ่านจับใจความจากบทความต่าง ๆ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง
 • เลือกชื่อวิชาเช่นเดียวกับการซ้อมสอบ แต่ให้เลือกทำข้อสอบชื่อ “2 – KET-1 2023 Actual Exam” (โปรดระวัง!! ตรวจสอบชื่อข้อสอบอีกครั้ง ก่อนกดปุ่ม Start หากนิสิตทำข้อสอบซ้อมสอบแล้ว หน้าจอควรจะเหลือข้อสอบเพียงข้อสอบเดียว)
 • หากสงสัยในขั้นตอนเข้าระบบสอบ ฯ โปรดกลับไปอ่านที่ข้อ 3

กรุณาใช้ >>>>>>  แท็บเล็ต หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าสอบ รวมถึงตรวจสอบความเสถียรของอินเทอร์เน็ตก่อนเริ่มสอบ เนื่องจากข้อสอบมีไฟล์เสียง (ในส่วนการฟัง) และมีบทความที่ต้องอ่าน (Reading Passage) ซึ่งอาจจะแสดงผลไม่ถูกต้องในอุปกรณ์มือถือ
วิธีสังเกต >>>>  หากหน้าจอดูไม่ได้ ให้ปิดจอข้อสอบ แล้วย้ายไปเปิดข้อสอบเพื่อดำเนินการต่อบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Tablet อื่นแทน

 

แนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ KET >>>> https://www.youtube.com/watch?v=AuErIYG2eY4

หมายเหตุ: ในการสอบ KET ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของนิสิต เป็นทั้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน โดยไม่ต้องกด Google Login

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ระยะเวลาการทำข้อสอบทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ 1:30 – 1:45 ชั่วโมงเมื่อเริ่มต้นการสอบแล้ว จะเป็นการสอบต่อเนื่อง ไม่สามารถย้อนกลับหรือหยุดเวลาในระหว่างการสอบได้
  ดังนั้นให้หาช่วงเวลาสอบที่ตนเองไม่ถูกขัดจังหวะหรือเสียสมาธิ
 • หลังจากทำข้อสอบในส่วนของการฟังไปแล้ว (ประมาณ 30 นาที) จะมีพักเบรค 5 นาทีให้เข้าห้องน้ำได้
  ถ้าไม่พักก็สามารถทำข้อสอบในส่วนต่อไปได้เลย
 • รายงานผลการสอบจะแสดงให้ทันทีหลังจากส่งข้อสอบ
 • คะแนนที่ได้ถือเป็นผลการเรียนรู้ของนิสิตที่วัดได้จากการทำข้อสอบ ดังนั้น ขอให้นิสิตตั้งใจทำให้ดีที่สุด  มหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ประกอบการจัดชั้นเรียนให้แก่นิสิต ตลอดจนนำไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษต่อไป

ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ 

 1. ลืมทำข้อสอบจริงอย่าลืม!!!  ว่าข้อสอบมี 2 ชุด คือ ข้อสอบซ้อมสอบ (ทำหรือไม่ทำก็ได้) และข้อสอบจริง (อันนี้ต้องทำ ไม่ทำจะไม่มีคะแนนในการจัดชั้นเรียนนะจ๊ะ)
 2. ล็อกอินไม่ได้ –> นิสิตเปิดผ่านไลน์หรือ Facebook บนมือถือโดยตรง ขอให้นิสิตเปิดลิงก์ระบบสอบผ่าน Safari หรือ Chrome โดยตรงเท่านั้น!!!
 3. นิสิตจำนวนมากใช้โทรศัพท์มือถือในการทำข้อสอบ ***ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมในการทำข้อสอบที่มีข้อมูลมาก
 4. ปัญหาข้อสอบค้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการที่อุปกรณ์ที่ใช้ทำข้อสอบ โหลดข้อมูลไม่สมบูรณ์ : วิธีแก้ไข คือ หยุดเวลา ด้วยการปิดข้อสอบ แล้วเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ในการทำข้อสอบ
 5. กรอกรหัสไม่ถูกต้อง/ข้อมูลไม่ถูกต้อง : เนื่องจากการสอบทั้ง 4 กลุ่ม จะใช้รหัสประชาชน 13 หลัก ในการเข้าระบบสอบ ดังนั้น นิสิตควรตรวจสอบว่า ตนเองกรอกเลขครบทุกตัวหรือไม่ และตรวจสอบชื่อ-สกุล ของตนเองด้วยว่า ถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเลขประชาชนที่กรอกเข้าไป เป็นข้อมูลของบุคคลอื่น โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 6. ข้อสอบการฟัง : การใช้หูฟัง จะช่วยให้การทำข้อสอบส่วนนี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 7. การทำข้อสอบแต่ละข้อด้วยตนเอง จะทำให้ได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ตรงกับทักษะของตนเอง *การให้ผู้อื่นช่วยทำข้อสอบ เป็นผลเสียต่อตัวนิสิตเอง
 8. ไม่ควรตอบแบบสุ่มทุกข้อ เพราะจะทำให้คะแนนที่ได้มาก หรือ น้อย เกินจริง และส่งผลเสียต่อตัวนิสิตเอง

 

6. รายงานผลคะแนน KET1 และเกณฑ์เทียบคะแนนเพื่อใช้ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : เมื่อสอบเสร็จแล้ว ทันทีที่กดปุ่ม ส่งคำตอบ” จะได้ทราบผลคะแนนรวมทันที

ให้นิสิตแคปหน้าจอ (Capture Screen) ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง แต่ไม่ต้องส่งมาให้มหาวิทยาลัยหรือทางคณะ/วิทยาเขตต้นสังกัด — ผู้รับผิดชอบระบบการสอบจะส่งคะแนนสอบให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดการสำหรับส่วนงานต่าง ๆ ต่อไป

และให้นิสิตเข้ามาตรวจสอบคะแนนสอบ และผลการจัดชั้นเรียนอีกครั้ง >> https://kasets.art/SEoj2E << (ถ้าคะแนนยังไม่ปรากฏ โปรดรอเจ้าหน้าที่อัปเดตฐานข้อมูลประมาณ 1-2 วัน)

7. แบบประเมินหลังทำข้อสอบเสร็จ : เมื่อทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความร่วมมือนิสิตทำแบบประเมินผลการใช้งานระบบสอบ KULAM>>> ที่นี่

 

8. หากนิสิตเกิดเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่วนตัวที่ใช้สอบขัดข้อง สูญหาย และไม่สามารถหายืมอุปกรณ์จากใครได้  >>> ให้นิสิตติดต่อผ่านขอความช่วยเหลือตามช่องทางของแต่ละวิทยาเขตดังนี้

 •  บางเขน สุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน : ติดต่อฝ่ายบริการการเรียนการสอน หมายเลข 0-2118-0110 วันและเวลาราชการ
 • กำแพงแสน : ติดต่อได้ที่กองบริหารการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน หมายเลข 06-1454-2505 วันและเวลาราชการ
 • ศรีราชา : ติดต่อได้ที่กองบริหารวิชาการและนิสิต วิทยาเขตศรีราชา หมายเลข 06-5716-2627 วันและเวลาราชการ
 • สกลนคร : ติดต่อ ที่นี่

9. ยื่นคะแนนสอบอื่น (หลังจากสอบ KET-1) เพื่อใช้ในการจัดชั้นเรียน :  ใช้คะแนนดังนี้ 

1) KU-EPT     2) TOEFL (ITP/iBT)      3) IELTS       4) SAT (evidence-based Reading and Writing)   5) TOEIC

ให้ยื่นไฟล์คะแนนผ่านวิทยาเขตของตนเอง ดังนี้

>บางเขน/สุพรรณบุรี >>>  ที่นี่ 

 

>>กำแพงแสน : คลิกที่นี่

>>ศรีราชา : คลิกที่นี่       

>>สกลนคร : ยื่นที่ facebook.com/admissionkusakon

กำหนดการรับคะแนนอื่น : —– 

 

อธิบายการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ครบ 9 หน่วยกิต

(หลักสูตรเดิม ปี พ.ศ. 2563 – 2566)

เมื่อนำผลสอบไปเทียบกับเกณฑ์คะแนนสอบ  KU-KET ในการจัดชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้ว นิสิตจะทราบว่า ตนเองจะได้เริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษใด เป็นวิชาแรก และมีเส้นทางการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษตัวใดต่อไป จนครบ 9 หน่วยกิต  ตามที่หลักสูตรกำหนด ดูตามรูป

ดูรายละเอียดของข้อมูลหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต่างประเทศได้ ที่เมนู ศึกษาทั่วไป ด้านบน หรือ คลิกที่นี่    

อธิบายการลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ให้ครบ 6 หน่วยกิต

(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2567)

 

ดูรายละเอียดของข้อมูลหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาภาษาต่างประเทศ (ใหม่) ที่เมนู ศึกษาทั่วไป ด้านบน หรือ คลิกที่นี่

 

10. นิสิตโครงการเรียนล่วงหน้าและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สอบเข้าใหม่ ต้องเข้ารับการทดสอบ KU-KET ประจำปีการศึกษา 2567 ก่อน และผ่านการจัดชั้นเรียนตามปกติก่อน หลังจากนั้นจึงทำการเทียบโอนรายวิชาและเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนให้เหมาะสมต่อไป

 

ขั้นตอนการเทียบรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับโครงการเรียนล่วงหน้า และเด็กซิ่ว คลิกที่นี่