แบบฟอร์มการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป GE01 – GE07


ลำดับรายวิชาสำหรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2566 – 2567 (ไม่เป็นทางการ)

คู่มือทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป

เอกสารทวนสอบGE01     

เอกสารทวนสอบGE02     

เอกสารทวนสอบGE03     

เอกสารทวนสอบGE04     

เอกสารทวนสอบGE05     

เอกสารทวนสอบGE06     

เอกสารทวนสอบGE07     


 

เอกสารแนบในการขอเปิด-ปรับปรุงรายวิชา

(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)


เอกสารแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่             
เอกสารแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา             


ตัวอย่างการเขียนแบบปรับปรุงรายวิชา ตามแบบฟอร์ม วช.มก. 1-2
ตัวอย่าง วิชาที่1
ตัวอย่าง วิชาที่2

แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต

แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียน

แนะนำรายวิชาศึกษาทั่วไป


อนุมัติเปิดรายวิชา

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566
1. อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 2 วิชา
วิชา 02207102 มนุษย์ สังคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
วิชา 02207103 ช่างประจำบ้าน

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้โครงการวิชาบูรณการ มก. วิทยาเตศรีราชา เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 03999179 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 01388101 จริยธรรมเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 04152201 วิถีโภชนาการใหม่เพื่อชีวิต

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 01177142 สุนทรียะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 01179101 ทักษะการประกอบการ

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 1 วิชา
วิชา 01999113 วัยใสใจสะอาด

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

01350104 ศิลปะการอ่านคน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01390104 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01453103 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999112 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02728101 เคมีในชีวิตสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02728102 สารสีในงานศิลปะ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03521101 ทะเลกับชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03654111 สุนทรียศาสตร์ทางการกีฬา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

04355185 จานร่อนเพื่อสุภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01308101 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01350103 ชีวิตยืดหยุ่นได้ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01390104 การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

02717112 การเมืองไทยร่วมสมัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

03654114 โมบายแอปพลิเคชันสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01387105 พุทธจริยศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 1 มี.ค. 2564)

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563

 01350102 เล่าเรื่องด้วยภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2563 28 ธ.ค. 2563)

01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2563 28 ธ.ค. 2563)

อนุมัติปรับปรุงรายวิชา

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
1. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน 2 วิชา
วิชา 01355304 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
วิชา 01355306 ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและซาบซึ้งในศิลปะและวัฒธรรมไทย

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
1. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน 3 วิชา
– วิชา 01364101 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร I
– วิชา 01364102 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร II
– วิชา 01364103 ภาษาสเปนเพื่อการสื่อสาร III

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
1. อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์ ปรับปรุงรายวิชา จำนวน 1 วิชา
– วิชา 01373103 เรื่องเล่ากับการแพทย์

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
01001317 ผู้นำกับการพัฒนาภาคการเกษตร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01007101 พืชสวนเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01009102 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในกระแสโลกาภิวัตน์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01174231 นันทนาการเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175142 การเต้นรำพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175151 เอดส์ศึกษา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01176141 การวางแผนชีวิตและอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01240011 การออกแบบในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01244101 การออกแบบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355104 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355105 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01361103 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01401201 พืชเพื่อการสร้างคุณค่าชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418101 การใช้งานคอมพิวเตอร์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999013 พลเมืองดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999023 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999031 มรดกอารยธรรมโลก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999032 ไทยศึกษา (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999042 การพัฒนานิสิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

04837111 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พ.ค. 2564)

01255101 มนุษย์กับทะเล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01421201 รังสี ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

03600012 เทคโนโลยีสีเขียว (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เม.ย. 2564)

01418104 รู้ทันไอที (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2564 1 มี.ค. 2564)

03754251 การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 1/2564 25 ม.ค. 2564)

การขอใช้รายวิชาเรียนร่วมต่างวิทยาเขต

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566
1. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้รายวิชาร่วม(กรณีพิเศษ) จำนวน 1 วิชา

    1.1 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
          – วิชา 01174231  นันทนาการเบื้องต้น (สำหรับนิสิตหมู่เรียนที่ 800 และหมู่เรียนที่ 870 ในภาคการศึกษาที่ 1/2565)

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
1. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ ใช้รายวิชาร่วม จำนวน 4 วิชา
    1.1 สังกัดคณะสังคมศาสตร์  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
           – วิชา 01453103  กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่
    1.2 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์  จำนวน 3 วิชา ได้แก่
           – วิชา 01350102  เล่าเรื่องด้วยภาพ
           – วิชา 01390103  การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก
           – วิชา 01390104  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

2. อนุมัติให้คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ใช้รายวิชาร่วม จำนวน 3 วิชา
    2.1 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์  จำนวน 2 วิชา ได้แก่
           – วิชา 01174123  ค่ายพักแรมนันทนาการ
           – วิชา 01174231  นันทนาการเบื้องต้น
    2.2 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
           – วิชา 04355185  จานร่อนเพื่อสุขภาพ

3. อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ใช้รายวิชาร่วม  จำนวน 1 วิชา
    3.1 สังกัดโครงการวิชาบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
           – วิชา 02999037  ศิลปะแห่งสุนทรียศาสตร์เพื่อความสุข

มติจากที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1. อนุมัติให้คณะวิทยาการจัดการ ใช้รายวิชาร่วม จำนวน 1 วิชา
    1.1 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
           – วิชา 04355181  กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ

2. อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ใช้รายวิชาร่วม  จำนวน 1 วิชา
     2.1 สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 วิชา ได้แก่
           – วิชา 02721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 พ.ย. 2565)

01483711 กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 28 ก.พ. 2565)

อนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2564

01453101 สิทธิขั้นพื้นฐาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

01453103 กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

02717112 การเมืองไทยร่วมสมัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

 03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

03754231 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

 03754241 โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564) 

03754251 การเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน(ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I  (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01358103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362101 ภาษาจีน I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362102 ภาษาจีน II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01362103 ภาษาจีน III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่(ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

 03768111 เปตอง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768112 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768121 บาสเกตบอล (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768141 นาฎศิลป์และลีลาศ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03768151 กระบี่กระบอง (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754111 ภาษาอังกฤษ I (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754112 ภาษาอังกฤษ II (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

03754113 ภาษาอังกฤษ III (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 27 ก.ย. 2564)

01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01387102 ปรัชญาสำหรับชีวิตยุคใหม่ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01999034 ศิลปวิจักษณ์ (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

01308101 การท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชน (ที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 ส.ค. 2564)

Education for SDGs


โครงการ/กิจกรรม

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก.


การประชุมชี้แจงการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. พ.ศ. 2567 สำหรับผู้รับผิดชอบและผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป


การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก. ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565


การประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษที่ 2 ปีการศึกษา 2565

การประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป


ประชุมเพื่อชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
วันที่ 26 มกราคม 2565

 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
เรื่อง “การประชุมชี้แจงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

 

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

 

การประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมก.
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

 


การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ปี 2563 - 2565


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565


รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2565)


โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564
เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก


แนะนำรายวิชาศีกษาทั่วไป :เศรษฐกิจหมุนเวียน “วิถีชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในศตวรรษที่ 21”

 ครั้งที่ 1 ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์”
โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ครั้งที่ 2 “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”
โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ครั้งที่ 3  “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป :ประสบการณ์จาก มอ.”
โดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครั้งที่ 4  “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL”
โดย ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครั้งที่ 5 “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)”
โดย ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 6 “ทิศทางแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป ในอนาคต และนโยบายการจัดการศึกษาทั่วไปของประเทศ” 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564


การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564 (คู่มือ)
ผ่านการพิจารณารับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

                 

คลิปวีดิทัศน์การจัดทำข้อมูลตั้งต้นรายวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564