พลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen)
คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(Thai Citizen and Global Citizen)
การเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เห็นคุณค่าของความเหมือนและความต่างเข้าใจถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ตระหนักถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย การมีจิตอาสา และสำนึกสาธารณะ

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก
(Thai Citizen and Global Citizen)
   ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (Knowledge of the Land) 2 (2-0-4)
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก”
หมายเหตุ :   – กลุ่มสาระหนึ่งๆ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษา กับการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต (ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
– หลักสูตรสามารถกำหนดหน่วยกิตเพิ่มได้ โดยทุกกลุ่มรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 20
วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน -1
รายวิชาอื่นๆ -19

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (Thai Citizen and Global Citizen)

วิชาศาสตร์แห่งแผ่นดิน  จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
*เดิม 01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2(1-2-3) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2559)
รายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01001317 พระมหากษัตริย์และผู้นำประเทศกับการพัฒนาภาคการเกษตร 3(3-0-6) คณะเกษตร
01015202 เกษตรวิถีไทย 3(3-0-6) คณะเกษตร
01174122 การเรียนรู้เชิงนันทนาการโดยการเดินทางในต่างประเทศแบบประหยัด 3(2-1-6) คณะศึกษาศาสตร์
01350101 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมในอาเซียน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387104 ปรัชญาและศาสนาในประเทศอาเซียน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01301101 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) คณะวนศาสตร์
01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01460101 สังคมและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
(คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติในการประชุม
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562)
01999031 มรดกอารยธรรมโลก 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999032 ไทยศึกษา 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999046 การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999047 การทหารเพื่อการพัฒนาประเทศ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999141 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02999042 การพัฒนานิสิต 3(2-3-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999144 ทักษะชีวิตการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย 1(1-0-2) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999147 ไทยในพลวัตอาเซียน 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03751112 สังคมและการเมือง 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
04804115 จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร