โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก 

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
ซึ่งเครือข่ายได้รวบรวมจากสถาบันแม่ข่ายระดับภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์งานของเครือข่าย  การนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั่วไป และเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 2 ปีของการทำงานเครือข่ายในฐานะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่าย นอกจากนั้น ยังเป็นการเลือกสถาบันการศึกษาที่จะทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายในวาระต่อไป  เนื่องจากการเรียน
การสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีความพลิกผัน (Disruption) ของสถานการณ์โลกที่ทำให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปต้องปรับตัวหรือตั้งรับให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบุคคลผู้ใฝ่รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21
อย่างครบถ้วน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

 

 

 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก ในวันที่ 19 – 20  สิงหาคม พ.ศ. 2564

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2564

หนังสืออุดมศึกษาไทยศึกษาทั่วไป และการเปลี่ยนแปลง
โดย  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร

วันที่ 19 สิงหาคม  2564

1. การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไปท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก
โดย  ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การอภิปราย เรื่อง Soft Skill เส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับนิสิต New Generation
โดย  ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โดย  คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. การเสวนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เอกสารประกอบการเสวนา

โดย  คุณนุชนภา รื่นอบเชย
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

1. การเสวนา เรื่อง ถอดบทเรียน GE Talk Online จากแนวคิดสู่การปฏิบัติของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย
 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภูมิ มีประดิษฐ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภาพรรณ  ตันตินาครกูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. นำเสนอผลงานของเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ในวาระที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นประธานเครือข่าย
โดย  ประธานเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

3. การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี หัวข้อเทคนิคการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย 
 ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
 ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เครือข่ายภาคใต้ตอนบน)

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร (เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง)

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศิลปากร (เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง)
วีดิทัศน์แนะนำรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 1
วีดิทัศน์แนะนำรายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร 2 
 

Workshop 1 AI/Coding กับการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป
โดย  ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Workshop 2 เทคนิคการจัดการเรียนการออนไลน์ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไป
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โดย  ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Workshop 3  Assessment Skill ให้มีประสิทธิภาพในวิชาศึกษาทั่วไป
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา  และคณะ
ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ