เปิดห้องเรียนออนไลน์ ครูแบบที่ใช่ในใจนิสิต

เปิดห้องเรียนออนไลน์ ครูแบบที่ใช่ในใจนิสิต

โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3
เรื่อง สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ

หัวข้อ เรื่องเปิดห้องเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1 ครูแบบที่ใช่ในใจนิสิต
วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

 

โครงการ+กำหนดการ

เอกสารประกอบ ดร รับขวัญ

https://padlet.com/rabkwanp/t5t7av2ni65ygztv

https://padlet.com/rabkwanp/gs0280eoy78dnutl