โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

พิธีเปิดและการบรรยาย เรื่อง ความสำคัญ คุณค่าและทิศทางของวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาผู้เรียน
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์  พวงจิตร
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบรรยายแผนการดำเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัสนันท์  หัตถศักดิ์
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหินลัพ
         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา

การอภิปราย Share and Learn การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2564
โดย  ดร.ชนินทร์  ตรงจิตภักดี
         รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
อาจารย์ศศิน  เทียนดี
         อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และดำเนินการอภิปราย
โดย  ดร.ปิยวัตน์  ดิลกสัมพันธ์
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ
กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (รวมทั้ง 4ช่วง)