โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง การจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

และการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ