ลำดับ ชื่อ-สกุล คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต ที่สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร คณะเกษตร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล คณะเกษตร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราช​ หนูสีดำ คณะเกษตร​
4 นางสาวพรวนัช  เจริญวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
5 นางสาวสุพรรวสา  รักษาราษฎร์ คณะมนุษยศาสตร์
6 นางสาวอังคณา  อินทร์จันทร์ คณะมนุษยศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพร​  ธนะรัชติการนนท์ คณะมนุษยศาสตร์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารมี  อริยะเลิศเมตตา คณะมนุษยศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม คณะมนุษยศาสตร์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา คณะมนุษยศาสตร์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิษฐ์พัชร์ บพิธปรมัต คณะมนุษยศาสตร์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์  ชินวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
14 อาจารย์ ดร.จรินธร  ไพศาลสิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์
15 อาจารย์ ดร.ดลฤทัย เจียรกุล คณะมนุษยศาสตร์
16 อาจารย์ ดร.ธารินี  บุญยืน คณะมนุษยศาสตร์
17 อาจารย์ ดร.นภ อึ๊งโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์
18 อาจารย์ ดร.พิสิฐ  อำนวยเงินตรา คณะมนุษยศาสตร์
19 อาจารย์ ดร.ฟาริส โยธาสมุทร คณะมนุษยศาสตร์
20 อาจารย์ ดร.ศุภารีย์  อิ่มพิทักษ์ คณะมนุษยศาสตร์
21 อาจารย์ ดร.สุชาดา  ทองมาลัย คณะมนุษยศาสตร์
22 อาจารย์ ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข คณะมนุษยศาสตร์
23 อาจารย์ติโรธ  ทองนวล คณะมนุษยศาสตร์
24 อาจารย์ธัชชัย ตันชนะประดิษฐ์ คณะมนุษยศาสตร์
25 อาจารย์นพวรรณ สังข์ห่อ คณะมนุษยศาสตร์
26 อาจารย์ปิยะภัทร คงแสนคำ คณะมนุษยศาสตร์
27 อาจารย์มินท์ธิตา  ธนพิบูลโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์
28 นางกัญญภา สถาพร คณะวนศาสตร์
29 นางนะจา เวชวินิจ คณะวนศาสตร์
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล แก้วจำปา คณะวนศาสตร์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  ลำใย คณะวนศาสตร์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  โพธิแท่น คณะวนศาสตร์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสรรค์  ภูมิสถาน คณะวนศาสตร์
34 อาจารย์ ดร.กฤษฎาพันธุ์  ผลากิจ คณะวนศาสตร์
35 อาจารย์ ดร.วีนัส ต่วนเครือ คณะวนศาสตร์
36 ผู้ช่วยศาสตาจารย์ปฐมวัฒน์ สุระประจิต คณะวิทยาการจัดการ
37 อาจารย์วรรณวิภา หงส์นภาดล คณะวิทยาการจัดการ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุษา คำสุข คณะวิทยาศาสตร์
39 อาจารย์ ดร.คณิณ  รุ่งวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
40 อาจารย์ ดร.มหาลาภ ป้อมสุข คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
41 อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกูล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
42 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
43 อาจารย์ ดร.วรญา เนื่องมัจฉา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
44 นางสาวกาญจนา จันทร์ตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนภา ทัศนัยนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
47 อาจารย์ ดร.บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
48 อาจารย์พัณณ์ไพลิน เหมะธุลิน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
49 นางสุรีรัตน์ ศรีพรหมมุนี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรนุช แก้ววิเศษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา โรจนพานิช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
53 อาจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ ศรีเมือง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
54 อาจารย์ ดร.พุทธพร ส่องศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
55 อาจารย์พชร ใจอารีย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
56 อาจารย์โสภณ สระทองมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
57 นางสาวทิพวรรณ  กลิ่นประยงค์ คณะศึกษาศาสตร์
58 นางสาวสุกัญญา  บุญเกิน คณะศึกษาศาสตร์
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลพฤกษ์ พลศร คณะศึกษาศาสตร์
60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์  ศุทธิถกล คณะศึกษาศาสตร์
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ อุทยานิก คณะศึกษาศาสตร์
62 อาจารย์ ดร.นันท์นภัส  เกตน์โกศัลย์ คณะศึกษาศาสตร์
63 อาจารย์ ดร.พรจันทร์  โลจนะศุภฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์
64 อาจารย์ ดร.สมคิด  ปราบภัย คณะศึกษาศาสตร์
65 นางสาวนิตยา แสงชื่น คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
67 อาจารย์ ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล หงุ่ยตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์
68 นางสาวพรทิพย์  ไหลสุวรรณา คณะสังคมศาสตร์
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น คณะสังคมศาสตร์
70 อาจารย์ ดร.พรรณรัตน์  ดิษฐ์เจริญ คณะสังคมศาสตร์
71 อาจารย์ ดร.วรพจน์ สืบประเสริฐกุล คณะสังคมศาสตร์
72 อาจารย์ ดร.วรภัทร รัตนาพาณิชย์ คณะสังคมศาสตร์
73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต คณะสิ่งแวดล้อม
74 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา  รุ่งรัตนาอุบล คณะสิ่งแวดล้อม
75 อาจารย์ ดร.พิมพร  ศรีรุ่งเรือง โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
76 อาจารย์ปรางฉาย  ปรัตคจริยา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
77 นางสาวละมัย กองมนต์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
79 อาจารย์ปัทมา เหมือนสมัย ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
80 นางสาวพรรณพนัช จันหา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
81 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
82 นางสาวนรินทร์ทิพย์ วงศรีลา สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
83 นางสาวณัฐฐา จินดาวณิช