การประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แนวทางการปฏิบัติการทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปภาคต้น ปีการศึกษา 2565
โดย ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การใช้แบบฟอร์มการทวนสอบเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทวนสอบ
โดย ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการการประชุมชี้แจงและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565