คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559

update

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559-ปรับปรุง 23 ก.ค. 2562

ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลรายวิชาภาษาจีน ในคู่มือหวดวิชาศึกษาทั่วไป(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2559 ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562)

รายวิขาเปิดใหม่/ปรับปรุง/ปิดรายวิชาในคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562)

คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2559

รายวิชาเพิ่มเติมในคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปพ.ศ. 2559 (ฉบับปรับปรุง)

กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก

 1. 01418103 สุขภาพและสังคมดิจิทัล (ปรับปรุง)
 2. 01999111  ศาสตร์แห่งแผ่นดิน (ปรับปรุง)

กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร

 1. 01999022  ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม (เปิดใหม่)
 2. 01999023   ทักษะจาเป็นทางคอมพิวเตอร์ (เปิดใหม่)
 3. 01418104   รู้ทันไอที (ปรับปรุง)
 4. 03600013  เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น (ปรับปรุง) 

ลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

 1. 01418102  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ (ปรับปรุง) 
 2. 02721121  การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (ปรับปรุง)
 3. 01131111  การเงินสาหรับผู้ประกอบการ (ปรับปรุง) 

กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์

 1. 01418105 ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล (ปรับปรุง)
 2. 01373102 วัฒนธรรมทัศนาการกับชีวิต (ปรับปรุง) 

กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

 1. 01421201  รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม (ปรับปรุง) 
 2. 01999051  การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว (เปิดใหม่)
 3. 01402101  การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม (เปิดใหม่)
 4. 01101102  เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (เปิดใหม่)
 5. 02274012  การพัฒนาบุคลิกภาพ (ปรับปรุง) 
 6. 01175118  แชร์บอลเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 7. 01175119  เปตองเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 8. 01175167  โยคะเพื่อสุขภาพ (เปิดใหม่)
 9.  01453102  กฎหมายในชีวิตประจำวัน (ปรับปรุง) 
 10.  01176141  การวางแผนเพื่ออาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ (เปิดใหม่)