ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โอกาสและการดำเนินการทางธุรกิจ ความคิดแบบองค์รวม ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรมบนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การเชื่อมโยงกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ สร้างความมุ่งมั่น การแสวงหาความรู้และต่อยอด การบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม การให้บริการตลอดจนความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)     ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ”
หมายเหตุ :   – กลุ่มสาระหนึ่งๆ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษา กับการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต (ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
– หลักสูตรสามารถกำหนดหน่วยกิตเพิ่มได้ โดยทุกกลุ่มรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
ศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 14

 

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01005101 เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะเกษตร
01131111 การเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3(3-0-6) คณะบริหารธุรกิจ
*เดิม 01131212 การจัดการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2559)
01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0-6) คณะบริหารธุรกิจ
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์
*เดิม 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม 1(1-0-2) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2560)
01242001 การออกแบบและธุรกิจผลิตภัณฑ์แนวสร้างสรรค์ 3(2-2-5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  พ.ศ.2559)
01418102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้ประกอบการ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
*เดิม 01418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
01177141 การแสวงหาความรู้ 3(3-0-6) คณะศึกษาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2561)
01101101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไปในยุคโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
*เดิม 01101101 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ.2561)
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดี 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01714101 การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
02717011 ตนและการพัฒนาตน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
02721121 การจัดการธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
03600014 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
03757123 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)