คำอธิบายกลุ่มสาระ/โครงสร้าง

คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
อยู่ดีมีสุข (Wellness) การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข (Wellness)    ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
xxxxxxxx  กิจกรรมพลศึกษา (Physical Education Activity) 1 ( – – )
และให้นิสิตเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป “กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข”
หมายเหตุ :   – กลุ่มสาระหนึ่งๆ กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ยกเว้นกลุ่มสาระภาษา กับการสื่อสาร กำหนดให้เรียน 13 หน่วยกิต (ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
– หลักสูตรสามารถกำหนดหน่วยกิตเพิ่มได้ โดยทุกกลุ่มรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
อยู่ดีมีสุข 75
กิจกรรมพลศึกษา -47
รายวิชาอื่นๆ -28

รายวิชากลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข

กิจกรรมพลศึกษา  จำนวน 1 หน่วยกิต  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01175111 กรีฑาลู่-ลาน เพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175112 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175113 เทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175114 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175115 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175117 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงธนู 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175118 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560)
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
01175119 เปตองเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560)
 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ขอใช้รายวิชาร่วมสภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2562)
01175121 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175122 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175123 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175124 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175125 ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175126 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175127 ฮอกกี้เพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175129 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175133 กระโดดน้ำ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175134 โปโลน้ำ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175141 การเต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175142 การเต้นรำพื้นเมืองตามวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175151 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175152 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบสากล 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175153 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175154 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175155 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175156 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยไอกิโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175157 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบอง 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175159 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175161 ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175162 โบว์ลิ่งเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175163 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175164 จักรยานเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175165 การฝึกด้วยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175166 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยเทควันโด 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175167 โยคะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560)
01175168 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) คณะศึกษาศาสตร์
01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 2(1-2-3) คณะศึกษาศาสตร์
03768111 เปตอง 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768112 การฝึกโดยการใช้น้ำหนัก 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768121 บาสเกตบอล 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768141 นาฏศิลป์และลีลาศ 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
03768151 กระบี่กระบอง 1(0-2-1) คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา
04837111 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
สาระอยู่ดีมีสุข  อาจเลือกจากกลุ่มพลศึกษาหรือเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01101102 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 3(3-0-6) คณะเศรษฐศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
01173151 เอดส์ศึกษา 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01174231 นันทนาการเบื้องต้น[1] 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
01176141 การวางแผนเพื่ออาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ 2(2-0-4) คณะศึกษาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6)
01402101 การรู้เท่าทันผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)
01421201 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
*เดิม 01421211 รังสี ชีวิต สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562)
01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560)
(คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติใน
การประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน พ.ศ.2562)
01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01459102 จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย 3(3-0-6) คณะสังคมศาสตร์
01999011 อาหารเพื่อมนุษยชาติ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999033 ศิลปะการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999036 ความสุขในพลวัตของชีวิต มีสอนที่ศรีราชา 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560)
01999048 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999051 การพัฒนาสมรรถนะหลักผ่านสุขภาพหนึ่งเดียว 2(2-0-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
(ปรับปรุงรายวิชา ก.บ.ม. อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2559)
01999213 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และชีวิต 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02032303 การเกษตรกับคุณภาพชีวิตที่ดี 3(3-0-6) คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
(คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
ขอใช้รายวิชาร่วม สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ.2562)
02724012 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2560)
02727101 พืชเพื่อชีวิตที่ดีกว่า 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
02999038 ความสุขในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562)
02999044 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
02999045 การเพิ่มคุณค่าชีวิตด้วยวิถีชุมชนชนบท 3(3-0-6) โครงการบูรณาการ วิทยาเขตกำแพงแสน
03654112 สมุนไพรไทยให้คุณ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
(เปิดรายวิชาใหม่ สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562)
03654113 กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา
04401112 บุคลิกภาพและมารยาททางสังคมสำหรับการบริการชุมชน 1(1-0-2) คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
04101201 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 *เดิม 04804311 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) หน่วยกิต
(ปรับปรุงรายวิชา สภาฯ อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
[1] เปิดเฉพาะหลักสูตร ศษ.บ. สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ศษ.บ. สาขาวิชาพลศึกษา และ วท.บ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.

คำอธิบายกลุ่มสาระ

คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มสาระ

คำอธิบาย

อยู่ดีมีสุข (Wellness) การมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย และจิตใจ สังคมและปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและเห็นใจคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นมั่นคง สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.

This is a full width text block. Click the edit button to change this text.