การรับผลการเรียน (เกรด) ของนิสิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริหารการศึกษา

การรับผลการเรียนของนิสิต รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สำนักบริหารการศึกษา / กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งรายงานผลการเรียนของนิสิตเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขอให้นิสิตแจ้งผู้ปกครองเพื่อกรอกข้อมูลเพื่อรับรายงานผลการเรียนของนิสิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดย คลิกที่ลิงก์ด้านล่าง หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดด้านขวามือ

สำหรับผู้ปกครองของนิสิต หากต้องการตอบรับระดับคะแนน (เกรด) ของบุตรหลานของท่านให้ลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียน

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อกรอกแบบฟอร์ม