GE Talk3

หน้าหลัก

ผู้เข้าร่วม

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“การเรียนการสอน GE ออนไลน์ อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

รายชื่อผู้เข้าร่วม

เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการออนไลน์เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“GE TALK: GE Online สไตล์ High-End” ครั้งที่ 3

“เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป”

รายชื่อผู้เข้าร่วม