GE Talk2

GE TALK ONLINE2

โครงการ

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“การเรียนการสอน GE ออนไลน์ อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“การเรียนการสอน GE ออนไลน์ อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

รายชื่อผู้เข้าร่วม

เอกสารประกอบการเสวนา

เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการออนไลน์เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“GE TALK: GE Online สไตล์ High-End” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ

“การเรียนการสอน GE ออนไลน์ อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประมวลภาพ