01355208  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (English Skill Development through Games) 

01355208  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม (English Skill Development through Games) 

01355208  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม     (English Skill Development through Games)                    3(3-0-6)       

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ประโยค สำนวน และถ้อยคำภาษาผ่านกิจกรรมหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับเกม ทักษะการแก้ปัญหา การฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบองค์รวม

Vocabulary, sentences, idioms and expressions through various activities related to games Problem-solving skills. Practicing and enhancing integrated English skills.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย