01355307  ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (Integrated English Language Skills for Communication)

01355307  ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (Integrated English Language Skills for Communication)

01355307  ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (Integrated English Language Skills for Communication)     3(3-0-6)

 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ทักษะรวมภาษาอังกฤษโดยอาศัย การเขียนเรียงความเชิงอธิบายและการนำเสนอ การเขียนเรียงความเชิงโน้มน้าวและการนำเสนอ การถกเถียง/อภิปราย
การถ่ายทอดผ่านการเขียนรายงานสั้น การคัดลอกข้อความและการถอดความ การสรุปความ การทำบทวิจารณ์หนังสือและการนำเสนอ

Integrated English language skills through expository essay and presentation, persuasive essay and presentation, presenting a pair debate/discussion, writing and delivering a short report,
quoting and paraphrasing, summarizing, book review and presentation.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย