01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน Reading for Mass Communication in English

01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน Reading for Mass Communication in English

01355205  การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน  (Reading for Mass Communication in English)               3(3-0-6)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103  หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

การอ่านภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่ใช้ในการสื่อสารมวลชน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต ฝึกฝนทักษะอ่านที่หลากหลายเพื่อเข้าใจข้อมูลในสื่อ

 Reading English through a variety of mass media platforms, newspapers, magazines, and the Internet. Practicing various reading skills to understand information in the media.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย