01355105  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (English for Pre-Medical Students II) 

01355105  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (English for Pre-Medical Students II) 

01355105  ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II (English for Pre-Medical Students II)                             3(3-0-6)

 ฝึกอ่านบทความทางการแพทย์ จับใจความสำคัญ  จดบันทึกย่อ  ศึกษาโครงสร้างทางภาษาอังกฤษทางการแพทย์ ฝึกเขียนสรุป และความเรียงสั้น ๆ ทางการแพทย์

   Practice reading medical texts, looking for main ideas, and note-taking. Study medical English structures. Practice writing summaries and compositions on topics related to medicine.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย