01355119  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น   (Essential English Reading Skills)    

01355119  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น   (Essential English Reading Skills)    

01355119  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น   (Essential English Reading Skills)                                          3(3-0-6)

           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

การอ่านในใจให้สามารถเข้าใจโดยตรงจากภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องอาศัยการคิดหรือพูดแปลเป็นภาษาไทย ทักษะการอ่านเพื่อขยายวงศัพท์และความเข้าใจ ความเรียงภาษาอังกฤษ

Silent reading for direct comprehension in English without resorting to mental or verbal translation into Thai. Reading skills for vocabulary expansion and text comprehension.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย