650117

โครงการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

วันที่ 17 มกราคม 2565
ณ โรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่