หน้า

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

จัด GE Talk Online สไตล์ High-End

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศจากสถาบันต่าง ๆ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป  เริ่ม 7 สิงหาคม 2563 นี้

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่างชัดเจนในทุกระดับการศึกษารวมถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยและวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหลักที่มีความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จะเป็นในการดำเนินชีวิต และในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้ของการศึกษาในปัจจุบันซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดรูปแบบสถานการณ์หรือกิจกรรมการเรียนรู้เป็นเครื่องกระตุ้นการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถสมรรถนะและทักษะของผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อสร้างความคิดของผู้เรียนไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการสอนใหม่ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอน และการแก้ปัญหาของผู้เรียน  รวมถึงเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
อีกทั้งในปัจจุบันมีความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ของวิชาศึกษาทั่วไป เนื่องจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งทำให้ผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในเวลาอันรวดเร็วที่ต้องหารูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลและประเมินผลในรายวิชาศึกษาทั่วไปในวิถีชีวิตใหม่ New Normal

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ได้มองเห็นความสำคัญถึงการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้ อีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา มีหลายมหาวิทยาลัยได้มีการทดลองปรับใช้รูปแบบการสอน การจัดกิจกรรม การวัดผลแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลต่อนิสิตนักศึกษาในสถาบันให้เกิดการเรียนรู้ ที่เทียบเท่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติแบบเดิม
จึงเสนอให้มีการจัดเสวนาและถอดบทเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปในทุกมิติใน
ยุคชีวิตวิถีใหม่นี้ และเพื่อรวบรวม นำเสนอมุมมองให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อจะให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดประชุมออนไลน์ในหัวข้อ GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd” ผ่านประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไปจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

 

ครั้งที่ 1 รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในหัวข้อ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่ shorturl.at/HIMP9 หรือ

สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป

สำนักบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร 0 2118 0100 ต่อ 8080-8083

โทรสาร 0 2118 0109

 

กำหนดการ

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย (ออนไลน์)

“ชื่องาน GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd

ครั้งที่ 1 รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร องอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในหัวข้อ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.

รายชื่อผู้เข้าร่วม

โครงการเสวนาทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

“ GE TALK: GE Online สไตล์  HighEnd

รายชื่อผู้เข้าร่วม