โครงการปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการปรับปรุงคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบประเมินการประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

เอกสารประกอบการประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.

ผู้เข้าร่วม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เอกสารประกอบ

การปรับโครงสร้าง มาตรฐานผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิต ประชุมวิพากษ์รายวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางแนบรายวิชาในคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2559

แนวทางการออกแบบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับนิสิต

QR CODE แบบฟอร์ม วช.มก.1-2 และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปรับปรุงรายวิชา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ.2564

VDO

VDOการประชุมวิพากษ์การปรับโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.