การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Learning Outcome)

การประชุมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (Learning Outcome)

รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่น 1

รายชื่อผู้เข้าร่วม รุ่น 2

This is a text block. Click the edit button to change this text.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Zb1Ur0fBuKM” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>