01175153  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย (Martial Arts with Thai boxing)  

01175153  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย (Martial Arts with Thai boxing)                1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยไทย ทักษะและความรู้พื้นฐานมวยไทย การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัว

และการต่อสู้ด้วยมวยไทยไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of Thai boxing martial art. Fundamental Thai boxing skills and knowledge. Applying Thai boxing martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.