01175154 ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล (Martial Arts with Boxing)

01175154  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล (Martial Arts with Boxing)                 1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากล ทักษะและความรู้พื้นฐานมวยสากล การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยมวยสากลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of boxing martial art. Fundamental boxing skills and knowledge. Applying boxing martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย