01387101  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The Art of Living with Others)

01387101  ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (The Art of Living with Others)                         3(3-0-6)

ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นด้วยดี ธรรมเนียมไทยและธรรมเนียมสากล เกี่ยวกับมารยาทในสังคม การรู้จักตัวเองเพื่อปรับปรุงตัวเอง การฝึกการพัฒนาจิตใจ

The art of living well with others. Thai and international etiquette. Self-cognition for self-improvement. Training in mental development.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย